วิชาที่เปิดติวในคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

MTH1103 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1

MTH1104 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2

STA2003 หลักสถิติ Principles of Statistics 3

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

ACC1130 การบัญชีทั่วไป

LIS1003 (IS 103), (LB 103) การใช้ห้องสมุด

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI1005 ตรรกวิทยาเบื้องต้น

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

LAW1004 (LW 104),(LA 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Introduction to Law

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

HIS1003 อารยธรรมโลก

ENG1001) ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENS3102 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์

THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ECO1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

ECO2100 สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์

ECO2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

ECO2102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

ECO2103 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ECO2104 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ

ECO2105 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ECO2106 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

ECO2108 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

ECO2109 วิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศไทย

ECO3101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

ECO3102 เศรษฐศาสตร์มหภาค

ECO3103 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ECO3104 ทฤษฎีเงินเฟ้อ

ECO4103 วัฎจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ

ECO4104 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

ECO4106 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

ECO4107 เศรษฐศาสตร์การจัดการ (เดิมเศรษฐศาสตร์การจัดการ 2)

ECO4109 ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ECO3200 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ECO4209 สัมมนาเศรษฐศาตร์อุตสาหกรรม (เดิมสัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)

ECO3203 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี

ECO3206 นโยบายอุตสาหกรรม

ECO4207 ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม

ECO3201 เศรษฐศาสาตร์ธุรกิจ

ECO3204 อุตสาหกรรมสัมพันธ์

ECO3205 เศรษฐศาสตร์โครงสร้างและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม

ECO3208 หลักและการวิเคราะห์หลักทรัพย์อุตสาหกรรม

ECO3209 เศรษฐศาสตร์การตลาดอุตสาหกรรม

ECO4201การวิเคราะห์โครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม

ECO4202 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ECO4203 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ECO4204 วิจัยทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ECO3301 เศรษฐศาสตร์การเงินและธนาคาร

ECO3302 เศรษฐศาสตร์การเงิน 1 (เดิม ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 1)

ECO3305 ระบบการเงินระหว่างประเทศ

ECO4302 เศรษฐศาสตร์การเงิน 2 (เดิม ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 2)

ECO4309 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน

ECO3303 สถาบันการเงินในประเทศ

ECO3304 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

ECO3306 ตลาดการเงินและการวิเคราะห์หลักทรัพย์การเงิน

ECO4304 นโยบายการเงินในประเทศไทย (เดิม ทฤษฏีและนโยบายการเงินในประเทศไทย )

ECO4306 สภาพคล่องและการวิเคราะห์สินเชื่อ

ECO3401 การคลังรัฐบาล

ECO4404 การบริหารงบประมาณและหนี้สาธารณะ

ECO3402 หลักการภาษีอากร (เดิมเศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 1)

ECO3403 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากรไทย(เดิม เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 2)

ECO3404 ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ

ECO3405 เศรษฐศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

ECO3406 เศรษฐกิจการคลัง

ECO4401 การคลังท้องถิ่น

ECO4402 การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม

ECO4403 ทฤษฎีนโยบายการคลัง (เดิมนโยบายการคลังและทฤษฎี)

ECO4405 การคลังประเทศกำลังพัฒนา (เดิมการคลังของประเทศด้อยพัฒนา)

ECO4406 เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

ECO4407การบริหารการคลัง

ECO4409 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การคลัง (เดิม Seminar in Fiscal Problems)

ECO3501เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ECO3502 การจัดการระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ECO3503 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ

ECO3506 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ

ECO3507 เศรษฐศาสตร์การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ECO3508 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน

ECO4501 สถาบันการค้าระหว่างประเทศ

ECO4502 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน

ECO4503 การค้าระหว่างประเทศ

ECO4504 การค้าระหว่างประเทศของไทย

ECO4505 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ECO4506 การค้า การอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ECO4509 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ECO3602 การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น

ECO3603 เศรษฐศาสตร์เมือง

ECO3604 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค

ECO3606 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ECO3607 การวิเคราะห์โครงการพัฒนา

ECO3608 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

ECO3609 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ECO4601 เศรษฐศาสตร์พลังงาน

ECO4602 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ

ECO4603 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ECO4604 การวางแผนเศรษฐกิจเบื้องต้น

ECO4605 เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

ECO4606 เศรษฐกิจฐานความรู้

ECO4607 ระบบบัญชีรายได้ประชาชาติและการพยากรณ์เศรษฐกิจ

ECO4609 สัมมนาปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ECO4611 การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทไทย 1

ECO4612 การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทไทย 2

ECO4613 การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทไทย 3

ECO3701 คณิตเศรษฐศาสตร์ (เดิมคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 1)

ECO3707 เศรษฐมิติ 1

ECO4701 คณิตเศรษฐศาสตร์จุลภาค (เดิม คณิตเศรษฐศาสตร์ 2)

ECO4702 คณิตเศรษฐศาสตร์มหภาค (เดิม คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์)

ECO4703 การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

ECO4707 เศรษฐมิติ 2

ECO4708 วิธีการทางเศรษฐมิติ

ECO4709 เศรษฐมิติประยุกต์

ECO3706 หลักการวิจัยดำเนินทางเศรษฐศาสตร์ 1 กลุ่มวิชาหลักการ

ECO4706 หลักการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 2 (เดิมหลักการวิจัยปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์)

ECO3801 หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร

ECO3802 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร

ECO3803 เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับฟาร์ม

ECO3804 ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้

ECO3805 การตลาดเกษตร

ECO3806 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร

ECO3808 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน

ECO3809 หลักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1

ECO4801 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรการเกษตร

ECO4802 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร

ECO4803 เศรษฐศาสตร์ปัญหาอาหาร (เดิมปัญหาอาหารและประชากร)

ECO4804 เศรษฐศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรน้ำ (เดิมเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ และการวางแผน)

ECO4807 เศรษฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร

ECO4813 เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์การเกษตร

ECO4814 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรโดยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

ECO3901 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

ECO3902 ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ECO3903 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

ECO3904 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหภาพโซเวียต

ECO3905 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น

ECO3906 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (เดิมประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ECO3907 ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 6 วิชา

ECO3908 ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศลาตินอเมริกัน

ECO4901 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย

ECO4907 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ

ECO3000 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1

ECO3002 ค่าจ้างและทฤษฎีค่าจ้าง

ECO3003 เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

ECO3004 เศรษฐศาสตร์การศึกษา (เดิมเศรษฐศาสตร์การศึกษาและกำลังงานคน)

ECO3005 การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

ECO3006 เศรษฐศาสตร์ความมั่นคงทางสังคม

ECO3007การวางแผนกำลังคน

ECO3008 เศรษฐศาสตร์ประชากร

ECO3009 เศรษฐศาสตร์ผลิตภาพของแรงงาน

ECO4001 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 2

ECO4002 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3

ECO4003 สหภาพแรงงาน (เดิมสหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์)

ECO4004 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

ECO4006 เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น (เดิมเศรษฐศาสตร์แรงงานระหว่างประเทศ)

ECO4007 ทุนมนุษย์

ECO4009 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (เดิมสัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์

(EC 499) สัมมนาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ Seminar in Economic History}

 

กลับหน้าแรก