วิชาที่เปิดติวในคณะสื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารมวลชน

RAM1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

STA1003 สถิติเบื้องต้น

AGR1003 การเกษตรเบื้องต้น

BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

CMS1003 เคมีเบื้องต้น

GLY1003 ธรณีวิทยาเบื้องต้น

MET1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

PHY1001 ฟิสิกส์ทั่วไป

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

HIS1001 อารยธรรมตะวันตก

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

GAS2601 กรีฑา 1

GAS2611 ว่ายน้ำ 1

GAS2701 ฟุตบอล 1

GAS2711 บาสเกตบอล 1

GAS2721 วอลเลย์บอล 1

GAS2801 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

GAS2802 เกมเบ็ดเตล็ด

GAS2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ

GAS3601 เทนนิส 1

GAS3801 ศิลปะป้องกันตัว

GAS4605 แบดมินตัน

HED1101 (HA101/HE101) การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป G

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การตีความภาษาอังกฤษ

ENG2101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

ENG2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กำหนดให้

ENG2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ

THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

MCS1150 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร

MCS1250 วารสารศาสตร์เบื้องต้น

MCS1350 วาทวิทยา

MCS1450การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น

MCS2150การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

MCS2160 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน

MCS2260 การรายงานข่าว

MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

MCS3151 การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

MCS3190 จริยธรรมสื่อสารมวลชน

MCS4170 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

MCS2151 สื่อมวลชนสัมพันธ์

MCS2161 การสื่อสารในองค์การ

MCS2162 สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา

MCS2170 การรู้เท่าทันสื่อ

MCS2182 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

MCS3152 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

MCS3170 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

MCS3180 การพูดตามนัยเนื้อหา

MCS3181 การพูดสำหรับการเป็นผู้นำ

MCS3182 การพูดในงานสื่อมวลชน

MCS3183 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

MCS3184 วาทนิเทศเพื่อการขาย

MCS3185 การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

MCS4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

MCS4160 การสื่อสารและประชามติ

MCS4190 สื่อมวลชนอาเซียนและสื่อมวลชนโลก

MCS1251 พัฒนาการวารสารศาสตร์สื่อประสม

MCS1260 หลักการเขียนเชิงวารสารศาสตร์เบื้องต้น

MCS2250ศิลปะเพื่อการสื่อสารในงานวารสารศาสตร์

MCS2270 เทคโนโลยีการพิมพ์

MCS2271 คอมพิวเตอร์เพื่องานวารสารศาสตร์

MCS2272 การออกแบบเว็บไซต์

MCS3250 ภาพถ่ายวารสารศาสตร์สื่อประสม

MCS3251 เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่องานวารสารศาสตร์

MCS3253 การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานวารสารศาสตร์

MCS3260 หลักการเขียนวารสารศาสตร์สื่อประสม

MCS3261 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ขั้นสูง

MCS3262 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์

MCS3270 การรายงานข่าวชั้นสูง

MCS3271 การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่

MCS3290 การออกแบบและจัดหน้า

MCS3291 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล

MCS3292 เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ์

MCS4270 วิจัยเพื่องานวารสารศาสตร์สื่อประสม

MCS1351 มนุษย์กับการสื่อสาร

MCS1352 การสื่อสารระหว่างบุคคล

MCS2350 ทฤษฎีวาทศาสตร์และวาทวิพากษ์

MCS2360 ภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นสูง

MCS2361 การวิเคราะห์ผู้รับสาร

MCS2370 ผลกระทบของสื่อ

MCS2371 การสื่อสารกับประชาสังคม

MCS3350 การถ่ายทอดความคิด

MCS3351 ศิลปะและจิตวิทยาการสื่อสาร

MCS3352 การสื่อสารเพื่อการแสดง 1

MCS3353 การสื่อสารเพื่อการแสดง 2

MCS3370 การพูดชักจูงใจ

MCS3380 สื่อสังคมออนไลน์

MCS4350 ตรรกวิถีทางการสื่อสาร

MCS4360 การสื่อสารเพื่อการรณรงค์

MCS4361 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

MCS4362 การสื่อสารในภาวะวิกฤต

MCS4370 การวิจัยทางการสื่อสารบูรณาการ

MCS4390 จริยธรรมทางการสื่อสารบูรณาการ

MCS1451 การสื่อสารเพื่อการกระจายเสียง

MCS1460 ภาพยนตร์เบื้องต้น

MCS2450 ข่าววิทยุกระจายเสียง

MCS2451 ข่าววิทยุโทรทัศน์

MCS2460 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

MCS2461 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์

MCS2462 การเขียนบทภาพยนตร์และการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ

MCS2463 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

MCS2471 การบันทึกเสียงและการตัดต่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

MCS2480 การแสดงทางวิทยุกระจายเสี่ยงและวิทยุโทรทัศน์

MCS2490 การผลิตสารคดีสั้นทางวิทยุกระจายเสียง

MCS3450 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

MCS3451 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

MCS3452 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

MCS3460 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

MCS3461 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

MCS3470 การผลิตภาพยนตร์สั้น

MCS3471 การแสดงและกำกับภาพยนตร์

MCS3472 เทคนิคภาพยนตร์และวีดีทัศน์

MCS3473 ภาพยนตร์กระแสอื่น

MCS3480 รายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน

MCS4450 การวิจารณ์ การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

MCS4460 การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

MCS4461 ธุรกิจสื่อสารมวลชน

MCS4470 การวิจัยงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

MCS4480 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสังคม

MCS4490 การเขียนข่าวภาษาอังกฤษทางสื่อสารมวลชน

MCS4491 การแปลข่าวภาษาอังกฤษทางสื่อสารมวลชน

MCS4492 การอ่านข่าวภาษาอังกฤษทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 

กลับหน้าแรก