วิชาที่เปิดติวในคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ECT1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ECT1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

CTL2001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

CEN2101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1

CEN2102 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2

EDF3103 การศึกษาในประเทศไทย

ECT1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

MER2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา

MER3003 การประเมินผลการศึกษา

PSY2902 จิตวิทยาสำหรับครู

PSY3204 จิตวิทยาการศึกษา

CTL3002 การสอนเด็กพิเศษ

CTL3003 การพัฒนาวิชาชีพครู

CTL3004 การบริหารและการจัดการสำหรับครู

CTL5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1

CTL5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2

CTL5006 สัมมนาการสอน 1

CTL5007 สัมมนาการสอน 2

 

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

CEC2201 การศึกษาปฐมวัย

CEC2202 การเล่นและการเรียนระดับปฐมวัย

CEC2203การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

CEC2204 การพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

CEC2205 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

CEC3201 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

CEC3202 การวัดและการประเมินผลสำหรับเด็กปฐมวัย

CEC3203 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

CEC3204 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

CEC3205 ศิลปะและงานประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย

CEC3206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับปฐมวัย

CEC3207 สุขภาพอนามัยสำหรับแม่และเด็ก

CEC3208 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

CEC3211 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

CEC4201 การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

CEC4202 การวิจัยในชั้นเรียน

PSY2901 จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก

CAE3226 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย

CEC3212 การสอนจริยศึกษาระดับปฐมวัย

CEC3213 การวิเคราะห์หนังสือสำหรับเด็ก

CEC3214 งานกระดาษสร้างสรรค์

CEC3215 ห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อการเรียนรู้

CEC3216 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

CEC3217 การสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

CEC3218 การนิเทศการศึกษาปฐมวัย

CEC4203 กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

CTL4002 การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

CSO3102 การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม

EDA3113 หลักการบริหารการศึกษา

EDA3137 การบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย

EDA4115 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน

EDA4155 การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา

EDS3203 การจัดการเรียนร่วม

EDS3205 ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ

EDS3209 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม

EDS4205 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

PED3303 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

GAS4804 โยคะ

CEC4121 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 1

CEC4122 พฤติกรรมการสอนระดับปฐมวัย 2

CEC4111 หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

CEC4112 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

 

วิชาเอกการประถมศึกษา

CEC4202 การวิจัยในชั้นเรียน

CEE2201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนในระดับประถมศึกษา

CEE2202 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

CEE2203 การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก

CEE2204 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก

CEE2205 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

CEE3101 หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

CEE3102 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

CEE3103 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

CEE3201 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

CEE3202 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

CEE3203 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

CEE3204 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา

CEE3205 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา

CEE3206 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา

CEE3207 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา

CEE3208 ภาษาต่างประเทศสำหรับครูประถมศึกษา

CEE2206 กิจกรรมศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา

CEE2207 กิจกรรมดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา

CEE2208 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก

CEE2209 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

CSO3102 การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม

CTH2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับครู

CTH2105 การพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับครู

CTL3001 การจัดกิจกรรมกลุ่มโรงเรียน

CTL4001 ปัญหาและแนวโน้มของหลักสูตรและการสอน

ECT2501 ชุดการสอน

ECT3803 การจัดนิทรรศการทางการศึกษา

ECT3903 สื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ECT4804 เพลงและดนตรีเพื่อการเรียนการสอน

ENG3101 การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วๆ ไป

FOL4203 นิทานพื้นบ้าน

HRD4308 การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้แบบเชิญชวน

MER3006 การวัดและประเมินผลในระดับประถมศึกษา

MTH1006 เรขาคณิต

MTH2203 ระบบจำนวน

THA3107 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก

CEE4101 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1

CEE4102 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2

CTL4002 การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

PSY2201 การบริการการปรึกษาและแนะแนวเบื้องต้น

 

วิชาเอกภาษาไทย

CTH2101 วาทการสำหรับครู

CTH2102 หลักภาษาไทยในหลักสูตรมัธยมศึกษา

CTH2103 การอ่านบทประพันธ์และเพลงพื้นบ้าน

CTH2104 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับครู

CTH2105 การพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับครู

CTH3108 ภูมิปัญญาทางภาษากับการสอน

CTH3109 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

CTH3110 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา

CTH4119 งานวิจัยสำหรับครูภาษาไทย

THA2106 ร้อยกรอง

THA3101 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

THA3102 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย

THA3103 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

THA3105 ศิลปะและกลวิธีการเขียน

THA3205 วรรณกรรมการแสดง

THA4201 วรรณกรรมปัจจุบัน

THA4210 วรรณคดีกับสังคมไทย

CEE3103 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

MER3204 การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาไทย

THA2204 วรรณคดีวิจักษณ์

THA3107 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก

THA3211 วรรณคดีวิจารณ์

THA4104 การเขียนแบบสร้างสรรค์

THA4105 การเขียนวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น

CTH4116 การสอนภาษาไทยสำหรับผู้ที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

CTH4114 การสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย

CTH4115 สัมมนาครูวิชาภาษาไทย

CTH4111 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 1

CTH4112 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 2

CTH3106 การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

CTH4113 นวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย

 

วิชาเอกสังคมศึกษา

CSO2204 ประวัติศาสตร์โลกสำหรับครูสังคมศึกษา

CSO3102 การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม

CSO3205 เหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับครูสังคมศึกษา

CSO3207 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยสำหรับครูสังคมศึกษา

CSO3208 ประชากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับครูสังคมศึกษา

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

GEO2101 ภูมิศาสตร์กายภาพ

GEO2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

GEO3400 พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

HIS2202 ประวัติศาสตร์ไทย 2

HIS3300 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

PHI4205 ศาสนาเปรียบเทียบ

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

SOC2033 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

CSO2205 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครูสังคมศึกษา

CSO2209 การวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา

CSO3103 นวัตกรรมทางการสอนสังคมศึกษา

CSO4103 สัมมนาวิชาสังคมศึกษา

CSO4201 การศึกษานอกสถานที่ในวิชาสังคมศึกษา 1

CSO4202 การศึกษานอกสถานที่ในวิชาสังคมศึกษา 2

CSO4204 สันติศึกษาสำหรับครูสังคมศึกษา

CSO4205 การวิจัยในชั้นเรียนสังคมศึกษา 3

HIS2201 ประวัติศาสตร์ไทย 1

HIS3105 วิธีการทางประวัติศาสตร์เบื้องต้น

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

SOC2065 ปัญหาสังคม

CSO4101 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1

CSO4102 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 2

CSO3201 สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1

CSO3202 สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2

 

 

วิชาเอกศิลปศึกษา

CAE2201 ศิลปะพื้นฐาน

CAE2202 ประวัติศาสตร์ศิลป์

CAE2203 ศิลปะกับมนุษย์

CAE2204 ทฤษฎีสี

CAE2205 ประวัติศิลปศึกษา

CAE2207 ศิลปะสำหรับครู

CAE3210 ทฤษฎีการรับรู้ทางทัศนศิลป์

*CAE3211 การจัดการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา

CAE3212 จิตรกรรม

CAE3213 ประติมากรรม

CAE3214 ภาพพิมพ์

CAE3215 สุนทรียทางทัศนศิลป์

CAE3216 ศิลปวิจารณ์

CAE3284 องค์ประกอบศิลป์

CAE4217 การบริหารและการปฏิบัติงานทางศิลปศึกษา

CAE4218 นิทรรศการศิลปะและพิพิธภัณฑ์วิทยา

CAE4219 การวิจัยทางศิลปะและศิลปศึกษา

CAE3222 การยศาสตร์

CAE3223 พัฒนาการเขียนทางศิลปะ

CAE3224 การเขียนแบบและการออกแบบ

CAE3225 ศิลปะไทย

CAE3226 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย

CAE3227 จิตรกรรมสร้างสรรค์

CAE3228 ประติมากรรมสร้างสรรค์

CAE3229 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ

CAE3230 ศิลปะพื้นบ้าน

CAE3231 จิตรกรรมไทย

CAE3232 ประติมากรรมไทย

CAE3233 ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น

CAE3234 สื่อผสมสร้างสรรค์

CAE3235 ศิลปะร่วมสมัย

CAE3236 สื่อการเรียนรู้ทางศิลปะ

CAE3237 การออกแบบกราฟิกสำหรับครู

CAE4120 พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษา 1

CAE4121 พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษา 2

CAE2208 หลักสูตรศิลปศึกษา

CAE2209 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา

 

วิชาเอกคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา

ACC1130 การบัญชีทั่วไป

CBE4107 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ในการศึกษา

CBE4108 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

COS1103 อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม

COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนคำสั่ง

COS2102 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

ECT3107 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา

ECT3302 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ECT3303 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

FIN2101 การเงินธุรกิจ

HRM2101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

MGT2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

MKT2101 หลักการตลาด

CBE2101 การพิมพ์สัมผัสภาษาไทย

CBE2102 การพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ

COS2204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

EDA4144 การเงินโรงเรียน

EDA4156 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

MGT2202 การจัดการสำนักงาน

MGT3408 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MGT3401 การจัดการความรู้

CBE4105 พฤติกรรมการสอนธุรกิจพื้นฐาน

CBE4106 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไป

CBE3103 หลักสูตรคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา

CBE3104 หลักการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา

 

ภาควิชาการประเมินและการวิจัย

วิชาเอกวัดผลการศึกษา

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

POL1101 การเมืองการปกครองของไทย

ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ECT1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

STA2003 หลักสถิติ

EDF3103 การศึกษาในประเทศไทย

CTL2001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

MER3003 การประเมินผลการศึกษา

MER3101 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

MER3102 การสร้างแบบทดสอบความถนัด

MER3701 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 1

MER3702 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 2

MER3803 คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผล

MER3903 ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องต้น

MER2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา

ECT1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

PSY3204 จิตวิทยาการศึกษา

MER4004 ทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล

MER4103 การสร้างแบบวัดจิตพิสัย

MER4104 การใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวในโรงเรียน

MER4203 หลักการประเมินเบื้องต้น

MER4403 ปัญหาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

MER4405 สัมมนาทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

MER3005 การประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

MER3006 การวัดและประเมินผลในระดับประถม

MER3203 การประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา

MER3204 การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาไทย

MER3205 การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

MER3206 การประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

MER3207การประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

MER3208 การประเมินผลการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

MER4904 การวิจัยเชิงสำรวจทางการศึกษา

MER4905 การวิจัยการบริหารทางการศึกษา

MR 4404 การฝึกงานการวัดและประเมินผล

MR 4903 โครงการวิจัยทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

LIS1003 การใช้ห้องสมุด 1

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

THA1004 ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทยและวรรณคดีไทย

THA2101 ความรู้ทั่วไปในการเขียน

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ECT1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

ART1003 ศิลปะวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

CTL2001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

EDF1104 ความรู้เบื้องต้นด้านการศึกษา

ECT1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ECT3302 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

MER3003 การประเมินผลการศึกษา

PSY3204 จิตวิทยาการศึกษา

ECT2101 ทฤษฎีและหลักการออกแบบสื่อการศึกษา

ECT2102 การออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา

ECT2201 การถ่ายภาพ 1

ECT2801 กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

ECT2901 จริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา

ECT3107 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา

ECT3203 การผลิตสไลด์ทางการศึกษา

ECT3205 ภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น

ECT3303 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ECT3402 การบำรุงรักษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ECT3403 เทคโนโลยีเสียงเบื้องต้น

ECT3404 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ECT3503การใช้สื่อการเรียนรู้

ECT3701 ศูนย์สื่อการศึกษา

ECT4001 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น

ECT4805 การฝึกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา

ECT4806 สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา

ECT2202 การถ่ายภาพ 2

ECT2501 ชุดการสอน

ECT2502 เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษา

ECT2902 การประกันคุณภาพสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา

ECT3103 การผลิตสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา

ECT3104 การออกแบบตัวอักษร

ECT3105 การพิมพ์ซิลค์สกรีน

ECT3106 ภาพประกอบเพื่อสื่อการศึกษา

ECT3204 การถ่ายภาพในสตูดิโอ

ECT3206 การผลิตภาพแอนิเมชั่น

ECT3401 การเขียนบท

ECT3601 สื่อเพื่อการศึกษาทางไกล

ECT3803 การจัดนิทรรศการทางการศึกษา

ECT3804 ประสบการณ์นาฏการทางการศึกษา

ECT3903 สื่อการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ECT4405 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ECT4406 การออกแบบสตูดิโอ

ECT4407 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงการศึกษา

ECT4408 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษา

ECT4409 การวิจารณ์วิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา

ECT4410 การวิจารณ์ภาพยนตร์ทางการศึกษา

ECT4504 เทคนิคการนำเสนอสื่อการศึกษาเบื้องต้น

ECT4505 สื่อเพื่อการฝึกอบรมเบื้องต้น

ECT4506 สื่อประชาสัมพันธ์การศึกษา

ECT4602 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีการศึกษา

ECT4804 เพลงและดนตรีเพื่อการเรียนการสอน

 

ภาควิชาพลานามัย

วิชาเอกพละศึกษา

RAM1000ความรู้คู่คุณธรรม

REC1001 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

POL1101 การเมืองการปกครองของไทย

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพ

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

THA1004 ความรู้ทั่วไปทางภาษาวรรณคดีไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

AGR1003 การเกษตรเบื้องต้น

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

CTL2001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

EDF3103 การศึกษาในประเทศไทย

ECT1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ECT1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

MER2003 ความรู้เกี่ยวกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา

MER3003 การประเมินผลการศึกษา

PED2101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 1

PED2102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 2

PED4101 พฤติกรรมการสอนพลศึกษา 1

PED4102 พฤติกรรมการสอนพลศึกษา 2

PED4103 การวิจัยในชั้นเรียนพลศึกษา

PED5101 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพลศึกษาและสัมมนา 1

PED5102 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพลศึกษาและสัมมนา 2

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

PSY2902 จิตวิทยาสำหรับครู

GAS2601 กรีฑา 1

GAS2603 เทเบิลเทนนิส

GAS2611 ว่ายน้ำ 1

GAS2621 ยิมนาสติก 1

GAS2701 ฟุตบอล 1

GAS2702 ฟุตบอล 2

GAS2711 บาสเกตบอล 1

GAS2712 บาสเกตบอล 2

GAS2721 วอลเล่ย์บอล 1

GAS2722 วอลเล่ย์บอล 2

GAS2801 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

GAS2802 เกมเบ็ดเตล็ด

GAS2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ

GAS3501 กระบี่

GAS3603 กีฬาลีลาศ

KRE2206 การเป็นผู้นำและการจัดการค่ายพักแรม

PED2201 ปรัชญาพลศึกษาและกีฬา

PED2301 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

PED3202 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล

PED3301 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PED3302 การป้องกันการบาดเจ็บจากกีฬา

PED3303 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

PED4201 บรรดิการพลศึกษา

PED4203 ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด

PED4301 ชีวกลศาสตร์การกีฬา

PED4302 หลักการโค้ชกีฬา

PED4303 จิตวิทยากีฬา

PED4402 เครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์พลศึกษา

PED3201 หลักการและวิธีการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน

PED4401 การจัดการพลศึกษาและกีฬา

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

GAS2602 กรีฑา 2

GAS2604 มวยสากล

GAS2612 ว่ายน้ำ 2

GAS2622 ยิมนาสติก 2

GAS2804 กายบริหาร

GAS3502 ดาบสองมือ

GAS3503 มวยไทย

GAS3504 ตะกร้อ

GAS3601 เทนนิส 1

GAS3602 เทนนิส 2

GAS3701 แฮนด์บอล

GAS3702 แชร์บอลและเนตบอล

GAS3703 โปโลน้ำ

GAS3704 ซอฟท์บอล

GAS3705 ฮ๊อกกี้

GAS3801 ศิลปป้องกันตัว

GAS4601 ยูโด

GAS4602 เทควันโด

GAS4603 โบว์ลิ่ง

GAS4604 กอล์ฟ

GAS4605 แบดมินตัน

GAS4701 รักบี้ฟุตบอล

GAS4802 การออกกำลังกายแบบแอโรบิก

GAS4803 การช่วยเหลือคนตกน้ำ

GAS4804 โยคะ

 

วิชาเอกสุขศึกษา

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

STA1003 สถิติเบื้องต้น

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

POL1101 การเมืองและการปกครองไทย

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

CTL2001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

CEN2101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1

CEN2102 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2

EDF3103 การศึกษาในประเทศไทย

ECT1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

MER2003 ความรู้เกี่ยวกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา

MER3003 การประเมินผลการศึกษา

PSY3204 จิตวิทยาการศึกษา

PED4203 ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

HED4001 พฤติกรรมการสอนวิชาชีพครูสุขศึกษา 1

HED4002 พฤติกรรมการสอนวิชาชีพครูสุขศึกษา 2

HED5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสุขศึกษา 1

HED5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสุขศึกษา 2

HED5003 สัมมนาการสอนวิชาชีพสุขศึกษา 1

HED5004 สัมมนาการสอนวิชาชีพสุขศึกษา 2

HED1111 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

HED2101 นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาและสุขศึกษา

HED2102 การวางแผนและการประเมินผลทางสุขศึกษา

HED2201 จุลชีววิทยาและพาราสิต

HED2202 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

HED2301 สวัสดิศึกษา

HED2302 การปฐมพยาบาล

HED2303 อาชีวอนามัย

HED3101 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา

HED3102 เทคนิคการสอนสุขศึกษา

HED3103 การวิจัยทางสุขศึกษา

HED3201 สุขภาพส่วนบุคคล

HED3202 สุขภาพชุมชน

HED3203 สุขภาพสิ่งแวดล้อม

HED3204 โภชนาการ

HED3205 สุขภาพจิตและชีวิตครอบครัว

HED3206 สุขภาพผู้บริโภค

HED3404 การสาธารณสุข

HED4201 การบริหารสุขศึกษา

HED4202 จริยธรรมและกฎหมายทางสุขศึกษา

HED4301 ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ

HED4501 สุขภาพผู้สูงอายุ

PED2301 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในมนุษย์

HED2401 เคหพยาบาล

HED2402 ชีวสถิติ

HED3104 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

HED3401 สุขภาพครอบครัว

HED3402 สุขศึกษาในสถานประกอบการ

HED3403 สุขศึกษาในสถานศึกษา

HED3405 มาตรฐานงานสุขศึกษา

HED4401 สุขศึกษาในสถานพยาบาล

HED4402 สุขศึกษาในมวลชน

HED4502 สังคมศาสตร์ทางสุขภาพ

HED4601 ระบบสุขภาพ

REC1001 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

วิชาเอกคหกรรมศาสตร์  (หลักสูตร4ปี)

LAW1004ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

POL1101 การเมืองการปกครองของไทย

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

THA1001 ลักษณะการใช้ภาษาไทย

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 2) ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและคำศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและคำศัพท์ทั่วไป

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

CMS1004 เคมีในชีวิตประจำวัน

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

HEC2004 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานคหกรรมศาสตร์

HEC3001 ภาษาอังกฤษในงานคหกรรมศาสตร์

HEC3002 อาชีวอนามัยทางคหกรรมศาสตร์

HEC3005 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

HEC4001 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์

HEC4002 การฝึกงานทางคหกรรมศาสตร์

MKT2101 หลักการตลาด

PHY1001 ฟิสิกส์ทั่วไป

STA1003 สถิติเบื้องต้น

HEC4004 การสาธิตทางคหกรรมศาสตร์

APR3306 การประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ

APR3304 การประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ไม่หวังกำไร

HEC2001 มิติทางคหกรรมศาสตร์

HEC2002 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์

HEC2003 หลักศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์

HEC2101 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

HEC2201 อาหารและโภชนาการ

HEC2401 ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย

HEC2502 การจัดดอกไม้

HEC3003 คหกรรมศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

HEC3004 การบริหารธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์

HEC3006 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานคหกรรมศาสตร์

HEC3102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและการบริโภค

HEC4003 การศึกษาอิสระ

HEC2102 การพัฒนาที่อยู่อาศัย

HEC3101 บ้านและการตกแต่งบ้าน

HEC3103 การอบรมและการเลี้ยงดูเด็ก

HEC3104 การศึกษาสำหรับพ่อแม่

HEC3105 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

HEC3106 การเล่นกับพัฒนาการของเด็ก

HEC3107 นิทานสำหรับเด็ก

HEC4101 คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

HEC4102 สถานเลี้ยงเด็กในชุมชน

HEC4103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ

HEC4104 การดูแลผู้สูงอายุ

HEC4105 การจัดการธุรกิจบริการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

PSY2503 จิตวิทยาวัยรุ่น

PSY2504 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

HEC2202 การประกอบอาหาร

HEC2203 อาหารไทย

HEC3201 ขนมไทย

HEC3202ขนมอบ

HEC3203 หลักและวิธีการถนอมอาหาร

HEC3204 การควบคุมคุณภาพอาหาร

HEC3205 โภชนาการชุมชน

HEC3206 การจัดและการตกแต่งอาหาร

HEC3207 อาหารและโภชนาการแม่และเด็ก

HEC3208 อาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ

HEC3209 อาหารและโภชนาการสำหรับนักกีฬา

HEC4201การจัดการอาหาร

HEC4202 การบริการอาหารในสถาบัน

HEC4203 การประกอบอาหารเพื่อการค้า

HEC4204 อาหารเฉพาะโรค

HEC4205 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ

HEC4206 การสื่อสารทางโภชนาการและโภชนศึกษา

HEC4207 เศรษฐศาสตร์อาหาร

HEC3301 การจัดการภัตตาคารและงานครัว

HEC3302 วัฒนธรรมอาหาร

HEC4203 การประกอบอาหารเพื่อการค้า

HEC4301 การจัดเลี้ยงและบริการอาหาร

HEC4302 อาหารเอเชีย

HEC4303 อาหารตะวันตก

HEC4304 การจัดการเครื่องดื่ม

HEC3402 แฟชั่นและการแต่งกาย

HEC3403 การจัดการธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

HEC3404 โครงสร้างผ้า

HEC3405 การตัดเย็บเสื้อผ้า

HEC3406 สีและการย้อม

HEC3407 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 1

HEC3408 ผ้าทอพื้นเมือง

HEC4401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า

HEC4402 การออกแบบเครื่องแต่งกาย

HEC4403 การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก

HEC4404 การตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นในสตรี

HEC4405 การตัดเย็บชุดไทย

HEC4406 การออกแบบลายผ้าและการตกแต่ง

HEC4407 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2

HEC4408 การเย็บปักด้วยจักร

HEC4409 การทำเสื้อจากหุ่น

HEC4410 การทำความสะอาดสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

HEC2501 การออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์

HEC2503 งานดอกไม้สดและใบตอง

HEC3501 ผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรม

HEC3502 การแกะสลักผักและผลไม้

HEC3503 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

HEC3504 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย

HEC4501 การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์และหัตถกรรม

HEC4502 การประดิษฐ์เครื่องแขวน

HEC4503 ศิลปะประดิษฐ์และการสร้างสรรค์

HEC4504สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ

 

วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร5ปี)

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ECT1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

CEN2101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1

CEN2102 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2

CTL2001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

CTL3002 การสอนเด็กพิเศษ

CTL3003 การพัฒนาวิชาชีพครู

CTL3004 การบริหารและการจัดการสำหรับครู

EDF3103 การศึกษาในประเทศไทย

ECT1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

HET5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์ 1

HET5002การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์ 2

HET5003 สัมมนาการสอนคหกรรมศาสตร์

HET5004 สัมมนาการสอนและวิจัยในชั้นเรียนทางคหกรรมศาสตร์

MER2003 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา

MER3003 การประเมินผลการศึกษา

PSY2902 จิตวิทยาสำหรับครู

PSY3204 จิตวิทยาการศึกษา

CTL3001 การจัดกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน

CTL4001 ปัญหาและแนวโน้มของหลักสูตรและการสอน

CTL4002 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

HEC2001 มิติทางคหกรรมศาสตร์

HEC2002 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์

HEC2003 หลักศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์

HEC2101 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

HEC2102 การพัฒนาที่อยู่อาศัย

HEC2201 อาหารและโภชนาการ

HEC2202 การประกอบอาหาร

HEC2401 ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย

HEC2503 งานดอกไม้สดและใบตอง

HEC3004 การบริหารธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์

HEC3102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและการบริโภค

HEC3405 การตัดเย็บเสื้อผ้า

HEC3501 ผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรม

HEC4003 การศึกษาอิสระ

HEC4202 การบริการอาหารในสถาบัน

HEC3103 การอบรมและการเลี้ยงดูเด็ก

HEC3104 การศึกษาสำหรับพ่อแม่

HEC3105 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

HEC3106 การเล่นกับพัฒนาการของเด็ก

HEC3107 นิทานสำหรับเด็ก

HEC4101 คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

HEC4102 สถานเลี้ยงเด็กในชุมชน

HEC4103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ

HEC4104 การดูแลผู้สูงอายุ

PSY2503 จิตวิทยาวัยรุ่น

PSY2504 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

HEC2203 อาหารไทย

HEC3201 ขนมไทย

HEC3202 ขนมอบ

HEC3203 หลักและวิธีการถนอมอาหาร

HEC3204 การควบคุมคุณภาพอาหาร

HEC3205 โภชนาการชุมชน

HEC3206 การจัดและการตกแต่งอาหาร

HEC3207 อาหารและโภชนาการแม่และเด็ก

HEC3208 อาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ

HEC3209 อาหารและโภชนาการสำหรับนักกีฬา

HEC4201 การจัดการอาหาร

HEC4203 การประกอบอาหารเพื่อการค้า

HEC4207 เศรษฐศาสตร์อาหาร

HEC3301 การจัดการภัตตาคารและงานครัว

HEC3302 วัฒนธรรมอาหาร

HEC4203 การประกอบอาหารเพื่อการค้า

HEC4301 การจัดเลี้ยงและบริการอาหาร

HEC4302 อาหารเอเชีย

HEC4303 อาหารตะวันตก

HEC4304 การจัดการเครื่องดื่ม

HEC3402 แฟชั่นและการแต่งกาย

HEC3403 การจัดการธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

HEC3406 สีและการย้อม

HEC3407 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 1

HEC3408 ผ้าทอพื้นเมือง

HEC4401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า

HEC4402 การออกแบบเครื่องแต่งกาย

HEC4403 การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก

HEC4405 การตัดเย็บชุดไทย

HEC4406 การออกแบบลายผ้าและการตกแต่ง

HEC4408 การเย็บปักด้วยจักร

HEC4410 การทำความสะอาดสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

HEC2501 การออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์

HEC2502 การจัดดอกไม้

HEC3502 การแกะสลักผักและผลไม้

HEC3503 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

HEC3504 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย

HEC4501 การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์และหัตถกรรม

HEC4502 การประดิษฐ์เครื่องแขวน

HEC4503 ศิลปะประดิษฐ์และการสร้างสรรค์

HEC4504 สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ

HET4001 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ 1

HET4002 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ 2

HET3101 การวิเคราะห์หลักสูตรและการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์

HET3102 นวัตกรรมสื่อการสอนคหกรรมศาสตร์

 

ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา

วิชาเอกอาชีวะศึกษาและการงานอาชีพ

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

STA1003 สถิติเบื้องต้น

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

POL1101 การเมืองการปกครองของไทย

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

CEN2101 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1

CEN2102 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2

CTL2001 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

CTL3002 การสอนเด็กพิเศษ

CTL3003 การพัฒนาวิชาชีพครู

CTL3004 การบริหารและการจัดการสำหรับครู

EDF3103 การศึกษาในประเทศไทย

ECT1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

MER2003 ความรู้เกี่ยวกับสถิติและวิจัยทางการศึกษา

MER3003 การประเมินผลการศึกษา

PSY2902 จิตวิทยาสำหรับครู

PSY3204 จิตวิทยาการศึกษา

VEM5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 1

VEM5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 2

VEM5006 สัมมนาการสอนอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 1

VEM5007 สัมมนาการสอนอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 2

VAG1201 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครู

VAG2202 เกษตรศึกษาสำหรับครู

VAG2203 การผลิตพืชและระบบการปลูกพืชสำหรับครู

VAG2204 การผลิตสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์สำหรับครู

VAG3102 เทคนิคการสอนเกษตรศึกษา

VAG3205 ศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชสำหรับครู

VAG3206 เทคโนโลยีพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับครู

VAG3207 การจัดการความปลอดภัยในอาชีพ

VAG4002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเกษตร

VEN1201 สิ่งแวดล้อมสำหรับครู

VEN2202 สารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

VEN2203 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีร่วมสมัย

VEN2204 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

VEN3102 เทคนิคการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา

VEN3205 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม

VEN3206 การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับครู

VEN3207 โครงการและการประเมินโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา

VEN4002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม

VNC1201 ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC2202 ผู้ใหญ่กับการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC2203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC2204 การฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC3205 แหล่ง เรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC3206 การออกแบบโครงการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC3207 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

VNC3208 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับนักการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC4209 การวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VID1201 อุตสาหกรรมศึกษาเปรียบเทียบ

VID2202 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอุตสาหกรรมศึกษา

VID2203 เทคโนโลยีการออกแบบระบบการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา

VID2204 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอุตสาหกรรมศึกษา

VID3205 การวิเคราะห์ระบบงานอุตสาหกรรมศึกษา

VID3206 การจัดการอุตสาหกรรมศึกษา

VID3207 การวางผังและการจัดการโรงฝึกงาน

VID3208 โครงการงานอุตสาหกรรมศึกษา

VID4209 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมศึกษา

VEM2001 ปรัชญาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

VAG3301 คอมพิวเตอร์เพื่อเกษตรศึกษา

VAG3302 ธุรกิจศึกษาทางการเกษตร

VAG4303 การพัฒนาภาวะผู้นำเกษตรศึกษา

VAG4304 การใช้ที่ดินทางการเกษตรสำหรับครู

ATS1003 เกษตรอินทรีย์

ATS3104 หลักการชลประทาน

VEM2001 ปรัชญาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

VEN3301 มลภาวะและการควบคุมสำหรับครู

VEN3302 สมุนไพรและการประยุกต์ใช้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

VEN3303 ปัญหาพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

VEN4304 ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

VEN4305 การจัดการพลังงานทดแทนสำหรับครู

HED3203 สุขภาพสิ่งแวดล้อม

VEM2001 ปรัชญาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

VNC3301 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

VNC3302 วิวัฒนาการวัฒนธรรมพื้นบ้านในชุมชน

VNC3303 การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

VNC3304 การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

VNC3305 วัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อพัฒนาชุมชน

VNC4306 การศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพในชุมชน

VNC4307 การวิเคราะห์และประเมินผลโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VNC4308 การศึกษาภาคสนามด้านศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน

VNC4309 การจัดการศึกษาวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน

VNC4310 เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน

VNC4311 ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับชุมชน

VNC4312 ประเด็นและแนวโน้มการพัฒนาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

VEM2001 ปรัชญาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

VID3301 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมศึกษา

VID3302 การประเมินผลทางอุตสาหกรรมศึกษา

VID4303 มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม

VID4304 จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรม

VAG4001 พฤติกรรมการสอนเกษตร

VEN4001 พฤติกรรมการสอนสิ่งแวดล้อม

VID4001 พฤติกรรมการสอนอุตสาหกรรมศึกษา

VNC4001 พฤติกรรมการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน

VAG3101 การพัฒนาหลักสูตรเกษตรศึกษา

VEN3101 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา

VID3101 การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา

VNC3101 การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อชุมชน

 

สาขาวิชาจิตวิทยา

ภาควิชาจิตวิทยา

วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

POL1101 การเมืองการปกครองของไทย

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

STA2003 หลักสถิติ

CMS1003เคมีเบื้องต้น

PHY1001 ฟิสิกส์ทั่วไป

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

PSY2001 จิตวิทยาการเรียนรู้

PSY2002 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

PSY2003 ทฤษฎีพลวัตกลุ่ม

PSY2004 การฝึกพลวัตกลุ่ม

PSY2005 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

PSY2006 จิตวิทยาพัฒนาการ

PSY2007 สรีรจิตวิทยา

PSY2008 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางจิตวิทยาเบื้องต้น

PSY3001 จิตวิทยาการรับรู้และการรู้คิด

PSY3002 การทดสอบและวัดผลทางจิตวิทยา

PSY3003 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา

PSY3004 จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น

PSY3005 จิตวิทยาความแตกต่าง

PSY4001 ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา

PSY2201 จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษาเบื้องต้น

PSY2202 เทคนิคการแนะแนว

PSY3201 การใช้แบบทดสอบทางการแนะแนวและการปรึกษา

PSY3202 หลักการพื้นฐานจิตวิทยาการปรึกษา

PSY3203 เทคนิคการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ

PSY3304 จิตวิทยาอปกติ

PSY4201 เทคนิคและปฏิบัติการทางจิตวิทยาการปรึกษา

PSY4202 การปรับพฤติกรรม

PSY4298 สัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา

PSY4299 การฝึกงานทางจิตวิทยาการปรึกษา

PSY2502 จิตวิทยาเด็ก

PSY2503 จิตวิทยาวัยรุ่น

PSY3204 จิตวิทยาการศึกษา

PSY3205 เทคนิคการสัมภาษณ์เบื้องต้น

PSY3206 การแนะแนวในสถานศึกษา

PSY3208 จิตวิทยาเด็กพิเศษ

PSY3209 วิธีการสอนกิจกรรมแนะแนว

PSY4008คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา

PSY2401 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น

PSY3401 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตพนักงาน

PSY3405 จิตวิทยาการทำงาน

PSY4008 คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา

PSY4205 การพัฒนาอาชีพในองค์การ

PSY4405 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการฝึกอบรม

PSY3208 จิตวิทยาเด็กพิเศษ

PSY3210 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเบื้องต้น

PSY3211 ความแตกต่างระหว่างบุคคลและโลกของงาน

PSY3308 จิตวิทยาครอบครัวและสังคม

PSY4008 คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา

 

วิชาเอกอุตสาหกรรมและองค์การ

RAM1000ความรู้คู่คุณธรรม

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

POL1101 การเมืองการปกครองของไทย

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

STA2003 หลักสถิติ

CMS1003 เคมีเบื้องต้น

PHY1001 ฟิสิกส์ทั่วไป

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

PSY2001 จิตวิทยาการเรียนรู้

PSY2002 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

PSY2003 ทฤษฎีพลวัตกลุ่ม

PSY2004 การฝึกพลวัตกลุ่ม

PSY2005 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

PSY2006 จิตวิทยาพัฒนาการ

PSY2007 สรีรจิตวิทยา

PSY2008 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางจิตวิทยาเบื้องต้น

PSY3001 จิตวิทยาการรับรู้และการรู้คิด

PSY3002 การทดสอบและวัดผลทางจิตวิทยา

PSY3003 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา

PSY3004 จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น

PSY3005 จิตวิทยาความแตกต่าง

PSY4001) ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา

HRM3208 แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PSY2401 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น

PSY2402 จิตวิทยาการบริหารบุคลากร

PSY2403 พฤติกรรมการทำงานและค่านิยมทางสังคมในแรงงานไทย

PSY3401 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตพนักงาน

PSY3402 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค

PSY3403 แรงจูงใจและขวัญในการทำงาน

PSY4401 การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรมและองค์การ

PSY4498 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

PSY4497 การศึกษาและวิจัยรายบุคคลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

PSY4499 การฝึกงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

LAW4001 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

PSY2404 พฤติกรรมผู้นำ

PSY2405 เจตคติและความพึงพอใจในการทำงาน

PSY2406 จิตวิทยาการบริการและทักษะการปฏิสัมพันธ์

PSY2602 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม

PSY3404 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง

PSY3405 จิตวิทยาการทำงาน

PSY4008 คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา

PSY4205 การพัฒนาอาชีพในองค์การ

PSY4405 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการฝึกอบรม

 

วิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

POL1101 การเมืองการปกครองของไทย

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

STA2003 หลักสถิติ

CMS1003 เคมีเบื้องต้น

PHY1001 ฟิสิกส์ทั่วไป

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

PSY2001 จิตวิทยาการเรียนรู้

PSY2002 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

PSY2003 ทฤษฎีพลวัตกลุ่ม

PSY2004 การฝึกพลวัตกลุ่ม

PSY2005 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

PSY2006 จิตวิทยาพัฒนาการ

PSY2007 สรีรจิตวิทยา

PSY2008 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางจิตวิทยาเบื้องต้น

PSY3001 จิตวิทยาการรับรู้และการรู้คิด

PSY3002 การทดสอบและวัดผลทางจิตวิทยา

PSY3003 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา

PSY3004 จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น

PSY3005 จิตวิทยาความแตกต่าง

PSY4001 ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา

PSY2301 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น

PSY3301 จิตวิทยาบุคลิกภาพ

PSY3302 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น

PSY3303 จิตพยาธิวิทยา

PSY3307 สุขภาพจิตชุมชน

PSY3309 จิตบำบัด

PSY4301 การตรวจวินิจฉัยเชาวน์ปัญญาและประสาทจิตวิทยา

PSY4302 การตรวจวินิจฉัยบุคลิกภาพ

PSY4398 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

PSY4399 การฝึกงานทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

PSY3202 หลักการพื้นฐานจิตวิทยาการปรึกษา

PSY3304 จิตวิทยาอปกติ

PSY3305 การติดสารเสพติด

PSY3308 จิตวิทยาครอบครัวและสังคม

PSY3311 จรรยาบรรณ จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก 3

PSY4008 คอมพิวเตอร์สำหรับนักจิตวิทยา

PSY4304 ครอบครัวบำบัดเบื้องต้น

 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

MCS1100 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

HIS1003 อารยธรรมโลก

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

BIO1105 หลักชีววิทยา

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

CMS1101 เคมีทั่วไป 1

CMS1107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

PHY1101 ฟิสิกส์ 1

PHY1103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

STA2003 หลักสถิติ

GEO2101 ภูมิศาสตร์กายภาพ

GEO2301 การแปลความหมายแผนที่และภาพ

GEO2305 การทำแผนที่

GEO2401 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

GEO2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

GEO2502 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

GEO2601ภูมิศาสตร์มนุษย์

GEO3002 วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์

GEO3004 สถิติทางภูมิศาสตร์

GEO3303 การทำแผนที่เฉพาะเรื่อง

GEO3403 โฟโตแกรมเมตรี

GEO3404 หลักการรับรู้ระยะไกล

GEO3405 หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

GEO3406 ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

GEO4001 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร์

GEO4002 พื้นฐานการวิจัยทางภูมิศาสตร์

GEO4900 การฝึกงานทางภูมิศาสตร์

GEO2302 หลักการสำรวจรังวัด

GEO3304 การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์

GEO3305 การกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม

GEO4403 การแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม

GEO4405 ซอฟต์แวร์รหัสเปิดด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

GEO4406 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

GEO3103 ธรณีสัณฐานวิทยา

GEO3106 อุทกภูมิศาสตร์

GEO3109 ภัยพิบัติธรรมชาติ

GEO4105 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

GEO4203 การจัดการสิ่งแวดล้อม

GEO4205 หลักการใช้ที่ดิน

GEO3604 ภูมิศาสตร์ประชากร

GEO3703 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

GEO4603 ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม

GEO4605 ภูมิศาสตร์การขนส่ง

GEO4606 ภูมิศาสตร์การเมือง

GEO4608 ภูมิศาสตร์เมือง

GEO2203 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม

GEO3103 ธรณีสัณฐานวิทยา

GEO3104 ภูมิศาสตร์ดิน

GEO3105 ภูมิอากาศวิทยา

GEO3106 อุทกภูมิศาสตร์

GEO3107 ชีวภูมิศาสตร์

GEO3109 ภัยพิบัติธรรมชาติ

GEO4103 ธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่งทะเล

GEO4105 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

GEO4203 การจัดการสิ่งแวดล้อม

GEO4204 การจัดการลุ่มน้ำ

GEO4205 หลักการใช้ที่ดิน

GEO2302 หลักการสำรวจรังวัด

GEO3304 การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์

GEO3305 การกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม

GEO4403 การแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม

GEO4405 ซอฟต์แวร์รหัสเปิดด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

GEO4406 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

GEO4407 การรับรู้ระยะไกลและการประมวลภาพเชิงเลข

GEO2604 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

GEO3602 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์

GEO3603 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม

GEO3604 ภูมิศาสตร์ประชากร

GEO3605 ภูมิศาสตร์การแพทย์

GEO3606 ทฤษฎีที่ตั้ง

GEO3703 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

GEO4603 ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม

GEO4604 ภูมิศาสตร์การเกษตร

GEO4605 ภูมิศาสตร์การขนส่ง

GEO4606 ภูมิศาสตร์การเมือง

GEO4607 ภูมิศาสตร์ชนบท

GEO4608 ภูมิศาสตร์เมือง

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

POL1101 การเมืองการปกครองของไทย

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

THA1004 ความรู้ทั่วไปทางภาษาวรรณคดีไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

STA1003 สถิติเบื้องต้น

AGR1003 การเกษตรเบื้องต้น

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

HED2302 การปฐมพยาบาล

KIN2101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1

KIN2102 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

KIN2111 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1

KIN2112 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

KIN3111 การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

KIN4111 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนา

GAS2611 ว่ายน้ำ 1

GAS2802 เกมส์เบ็ดเตล็ด

GAS3603 กีฬาลีลาศ Dance Sports 2

KRE2201 ปรัชญาและนันทนาการเบื้องต้น

KRE2203 นันทนาการบำบัดขั้นต้น

KRE2204 นันทนาการกับการท่องเที่ยว

KRE2205 โครงการนันทนาการ

KRE2206 การเป็นผู้นำและการจัดค่ายพักแรม

KRE2207 การเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการ

KRE3202 หลักการบริหารจัดการนันทนาการขั้นพื้นฐาน

KRE3203 การตลาดทางนันทนาการ

KRE3204 การจัดการทรัพยากรทางนันทนาการ

KRE3206 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

KRE4201 นันทนาการกลางแจ้ง

KRE3205 ดนตรีและการขับร้อง

KRE3305 นันทนาการสำหรับเด็ก

KRE3306 นันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ

KRE3307 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

KRE3308 องค์การเยาวชน

KRE3309 การบริหารโปรแกรมนันทนาการชุมชนและโรงเรียน

KRE3303 การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยว

KRE3304 การจัดและตกแต่งสวนเพื่อนันทนาการ

KRE4301 การใช้ชีวิตกลางแจ้ง

KRE4401 การเต้นรำเพื่อนันทนาการ

GAS2701 ฟุตบอล 1

GAS2711 บาสเกตบอล 1

GAS2721 วอลเล่ย์บอล 1

GAS3601 เทนนิส 1

GAS4605 แบดมินตัน

KRE2401 รำไทย

KRE4402 เปตอง

KRE4403 สนุกเกอร์ / บิลเลียด

KRE4404 หมากกระดาน

KAS3201 เครื่องมือออกกำลังกาย

KAS4201 การส่งเสริมกีฬา

KAS4203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

KAS4301 โภชนาการกีฬา

KAS4302 การจัดการที่พักนักกีฬา

KSM2200 ประวัติ และนโยบายด้านการกีฬา

KSM2201 ปรัชญา และจริยธรรมทางกีฬา

PED2301 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

PED3301 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PED3302 การป้องกันการบาดเจ็บจากกีฬา

PED4303 จิตวิทยากีฬา

PED4302 หลักการโค้ชกีฬา

KSM2204 การจัดการแข่งขันกีฬา

KSM2206 การบริหารจัดการกีฬา

KSM3200 การจัดการองค์การการกีฬา

 

กลับหน้าแรก