วิชาที่เปิดติวในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MKT2101 หลักการตลาด

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003การใช้ห้องสมุด

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

BIO1105 หลักชีววิทยา

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นับหน่วยกิต) –

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

STA2003 หลักสถิติ

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

COS1102 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง

COS1103 อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม

COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนคำสั่ง

COS2102 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

COS2103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

COS2104 โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี

COS2105 ทฤษฎีการคำนวณ

COS2106 คณิตศาสตร์และการประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์

COS2107 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

COS3101 วิธีเชิงตัวเลข

COS3102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

COS3103 ระบบฐานข้อมูล

COS3104 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

COS3105 ระบบปฏิบัติการ

COS3106 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

COS3107 การจัดการสารสนเทศ

COS3108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

COS3109 ปัญญาประดิษฐ์

COS3110 ฝึกงาน

COS4101 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

COS4102 เรขภาพคอมพิวเตอร์

COS4103 ศาสตร์เพื่อการคำนวณ

COS4104 สัมมนา

COS4105 โครงงานพิเศษ

COS2201 การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน

COS2202 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

COS2203 การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

COS2204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

COS2205 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก

COS2206 การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส

COS2207 การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์พีจี

COS2208 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

COS2209 การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป

COS2210 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

COS2211 การเขียนโปรแกรมภาษาอ็อบเจกทีฟ – ซี

COS3301 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล

COS4301 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

COS4308 หัวข้อเลือกศึกษาด้านฐานข้อมูล

COS4302 วิธีรูปนัยในวิศวกรรมซอฟต์แวร์

COS4303 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงส่วนประกอบ

COS4304 การพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง

COS4305 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

COS4309 หัวข้อเลือกศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

COS3401 การประมวลผลภาพดิจิตัล

COS4401 รูปแบบเรขาคณิตเชิงการคำนวณ

COS4408 หัวข้อเลือกศึกษาด้านเรขภาพคอมพิวเตอร์

COS4402 การคำนวณแบบประมาณ

COS4403 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

COS4409 หัวข้อเลือกศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์

COS3501 การโปรแกรมระบบ

COS4501 ทฤษฎีการคำนวณขั้นสูง

COS4502 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม

COS4503 ระบบปฏิบัติการขั้นสูง

COS4504 การสร้างคอมไพเลอร์

COS4505 การจำลองและการสร้างแบบจำลอง

COS4509 หัวข้อเลือกศึกษาด้านการโปรแกรมระบบ

COS4510 หัวข้อเลือกศึกษาด้านการคำนวณ

COS3601 การออกแบบวงจรดิจิทัล

COS3602 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์

COS4608 หัวข้อเลือกศึกษาด้านฮาร์ดแวร์

COS4601 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย

COS4602 ความมั่งคงของเครือข่าย

COS4603 การประมวลผลแบบไร้สายและเคลื่อนที่

COS4609 หัวข้อเลือกศึกษาด้านเครือข่าย

COS4901 หัวข้อการศึกษาพิเศษ 1

COS4902 หัวข้อการศึกษาพิเศษ 2

COS4903 หัวข้อการศึกษาพิเศษ 3

 

สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MKT2101 หลักการตลาด

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

STA2003 หลักสถิติ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003 การเตรียมการเพื่อพูดและการเขียน

BIO1105 หลักชีววิทยา

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

MTH2206 ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1

STA2004 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น

OPR2003 การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น

OPR2005 การคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

OPR2103 การโปรแกรมสำหรับการวิจัยดำเนินงานและสถิติ

OPR2203 ปฏิบัติการการโปรแกรมสำหรับการวิจัยดำเนินงานและสถิติ

OPR2303 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์

OPR2304 การจัดการสารสนเทศทางการวิจัยดำเนินงานและสถิติ

OPR3104 ทฤษฎีแถวคอย

OPR3303 กำหนดการเชิงเส้น

OPR3306 การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนการผลิต

OPR4104 การวิเคราะห์ข่ายงาน

OPR4303 เทคนิคการจำลอง

OPR4904 หัวข้อการศึกษาพิเศษด้านการวิจัยดำเนินงาน

ACC1130 การบัญชีทั่วไป

OPR3103 แบบจำลองการวิจัยดำเนินงาน

OPR3105 ทฤษฎีเกม

OPR3305 ขั้นตอนวิธีในการวิจัยดำเนินงาน

OPR4105 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด

OPR4304 การควบคุมคุณภาพ

OPR4305 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

STA3005 ทฤษฎีการตัดสินใจ

STA3504 แบบจำลองคณิตศาสตร์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน

STA4305 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MKT2101 หลักการตลาด

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

OC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

HI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

STA2003 หลักสถิติ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

BIO1105 หลักชีววิทยา

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

CMS2203 เคมีอินทรีย์

CMS2208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

CMS2305 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

CMS2401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

MTT3101 การเขียนแบบการช่าง

MTT3102 สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานสำหรับเทคโนโลยีวัสดุ

MTT3103 แหล่งที่มาของวัตถุดิบและประโยชน์ใช้งาน

MTT3104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุ

MTT3105 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

MTT3107 โครงสร้างและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเบื้องต้น

MTT3108 สมบัติและการทดสอบวัสดุ

MTT3201 เซรามิกเบื้องต้น 1

MTT3202 เซรามิกเบื้องต้น 2

MTT3206 ปฏิบัติการเซรามิก 1

MTT3207 ปฏิบัติการเซรามิก 2

MTT3901 การฝึกงานในอุตสาหกรรมวัสดุ

MTT4301 โลหะวิทยาเบื้องต้น 1

MTT4302 โลหะวิทยาเบื้องต้น 2

MTT4306 ปฏิบัติการโลหะวิทยา 1

MTT4307 ปฏิบัติการโลหะวิทยา 2

MTT4401 พอลิเมอร์เบื้องต้น 1

MTT4402 พอลิเมอร์เบื้องต้น 2

MTT4403 เทคโนโลยีการยางเบื้องต้น

MTT4406 ปฏิบัติการพอลิเมอร์ 1

MTT4407 ปฏิบัติการพอลิเมอร์ 2

MTT4408 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง

MTT4902 สัมมนาทางเทคโนโลยีวัสดุ

MTT4601 เคลือบเซรามิก

MTT4602 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกขั้นสูง

MTT4701 การกัดกร่อน

MTT4702 กระบวนการเคลือบผิว

MTT4703 การเสื่อมสภาพของโลหะผสมที่อุณหภูมิสูง

MTT4704 การอบชุบทางความร้อนของโลหะ

MTT4705 โลหะผงวิทยา

MTT4801 การวิเคราะห์ลักษณะของพอลิเมอร์

MTT4802 เทคโนโลยีการยางขั้นสูง

MTT4803 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นใย

MTT4804 วัสดุคอมโพสิท

MTT4903 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีวัสดุ

 

สาขาวิชาเทคโนโยีอาหาร

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MKT2101 หลักการตลาด

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

STA2003 หลักสถิติ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

BIO1105 หลักชีววิทยา

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

MIC2101 จุลชีววิทยาพื้นฐาน

CMS2203 เคมีอินทรีย์

CMS2208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

CMS2305 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

CMS2401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

CMS3505 ชีวเคมี

CMS3508ปฏิบัติการชีวเคมี

FDT2101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น

FDT2201 การทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอาหาร

FDT2203 กระบวนการแปรรูปอาหาร 1

FDT2301 การวิเคราะห์อาหาร

FDT3202 ปฏิบัติการการทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอาหาร

FDT3204 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 1

FDT3205 การถนอมอาหาร

FDT3302 ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

FDT3303 จุลชีววิทยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร

FDT3304 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร

FDT3401 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

FDT3402 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

FDT3403 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร

FDT3404 สุขาภิบาลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

FDT3901 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

FDT4102 ชีวเคมีอาหาร

FDT4103 โภชนาการกับเทคโนโลยีอาหาร

FDT4206 กระบวนการแปรรูปอาหาร 2

FDT4207 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 2

FDT4208 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์

FDT4405 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

FDT4902 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร

FDT4903 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอาหาร

FDT4601 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

FDT4602 เทคโนโลยีกลิ่นรสอาหาร

FDT4603 ความปลอดภัยในอาหาร

FDT4604 วัตถุเจือปนอาหาร

FDT4605 เทคโนโลยีของผลไม้และผัก

FDT4606 เทคโนโลยีของเนื้อสัตว์

FDT4607 เทคโนโลยีของธัญชาติ

FDT4608 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม

FDT4609 เทคโนโลยีของกระบวนการหมักอาหาร

FDT4610 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

FDT4701 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

FDT4702 ปฏิบัติการเทคโนโลยีกลิ่นรสอาหาร

FDT4703 ปฏิบัติการความปลอดภัยในอาหาร

FDT4704 ปฏิบัติการวัตถุเจือปนอาหาร

FDT4705 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของผลไม้และผัก

FDT4706 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเนื้อสัตว์

FDT4707 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของธัญชาติ

FDT4708 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม

FDT4709 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของกระบวนการหมักอาหาร

FDT4710 ปฏิบัติการเทคโนโลยีของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MKT2101 หลักการตลาด

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

STA2003 หลักสถิติ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

BIO1105 หลักชีววิทยา

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

ELT2103 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ELT2104 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

ELT2105 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ELT2106 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

ELT2107 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ELT3103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1

ELT3105 ระบบควบคุม 1

ELT3107 อิเล็กทรอนิกส์ทางเครื่องมือวัด

ELT3108 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

ELT3109 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1

ELT3201 วงจรดิจิตอล

ELT3202 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล

ELT3203 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก

ELT3301 อิเล็กทรอนิกส์ทางการสื่อสาร

ELT3302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ทางการสื่อสาร

ELT3303 สายอากาศและการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ

ELT4103 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ELT4306 ปฏิบัติการสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ

ELT4401 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

ELT4402 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์

ELT4403 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ELT4404 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ELT4900 สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ELT4901 โครงงานทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

MTH2103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

MTH2106 สมการเชิงอนุพันธ์

ELT3104 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2

ELT3106 ระบบควบคุม 2

ELT3304 เทคโนโลยีวิทยุ

ELT3305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิทยุ

ELT3306 เทคโนโลยีโทรทัศน์

ELT3307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีโทรทัศน์

ELT3308 เทคโนโลยีวิดีโอ

ELT3309 ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิดีโอ

ELT4203 เทคโนโลยีวงจรรวม

ELT4303 เทคโนโลยีโทรศัพท์

ELT4304 เทคโนโลยีไมโครเวฟและเรดาร์

ELT4305 (การสื่อสารดาวเทียม

ELT4307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีโทรศัพท์

ELT4308 ระบบสื่อสารไร้สาย

ELT4309 การสื่อสารใยแสง

ELT4405 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

ELT4406 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ELT4407 การคำนวณเชิงตัวเลขในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ELT4504 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

ELT4605 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

ELT4606 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น

ELT4607 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

ELT4903 การศึกษาด้วยตนเอง

MTT3101 การเขียนแบบช่าง

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MKT2101 หลักการตลาด

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

STA2003 หลักสถิติ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

BIO1105 หลักชีววิทยา

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

CMS2203 เคมีอินทรีย์

CMS2208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

CMS2305 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

CMS2308 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

CMS3505 ชีวเคมี

CMS3508 ปฏิบัติการชีวเคมี

BOT2101 พฤกษศาสตร์

MIC2101 จุลชีววิทยาพื้นฐาน

BIT3100 พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

BIT3101 เทคโนโลยีชีวภาพ 1

BIT3102 เทคโนโลยีชีวภาพ 2

BIT3103 ชีวเคมีและเทคโนโลยี

BIT3104 ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี

BIT3201 การจัดการโรงงาน

BIT3301 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

BIT3303 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น

BIT3601 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช

BIT3701 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

BIT4201 วิศวกรรมชีวเคมี

BIT4900 สัมมนา

BIT4908 ปัญหาพิเศษ

FDT2201 การทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอาหาร

FDT3202 ปฏิบัติการการทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอาหาร

BIT4202 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี

BIT4500 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

BIT4503 เทคโนโลยีทางเอนไซม์

BIT4504 เทคโนโลยีทางปฎิชีวนะสาร

BIT4505 ตัวเร่งทางชีววิทยาตรึงรูป

BIT4403 ระบบการกำจัดของเสีย

BIT4404 การย่อยสลายและเสื่อมเสียทางชีวภาพ

BIT4405 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย

BIT4600 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์ของพืช

BIT4603 ฮอร์โมนพืชและสารที่เกี่ยวข้อง

BIT4605 พันธุศาสตร์ของพืช

BIT4606 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช

BIT4607 เทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พืช

BIT4608 เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลพืช

BIT4609 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์

BIT4703 สารเสริมชีวนะ

BIT3105 หลักการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

BIT3304 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น

BIT4203 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

BIT4204 นาโนเทคโนโลยี

BIT4205 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ

BIT4206 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

BIT4207 เทคโนโลยีชีวภาพของสารทุติยภูมิ

BIT4208 เทคโนโลยีของแป้ง

BIT4800 ชีวสารสนเทศศาสตร์

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

SBM2301 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

STA2003 หลักสถิติ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

BIO1105 หลักชีววิทยา

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

CMS2203 เคมีอินทรีย์

CMS2208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

MIC2101 จุลชีววิทยาขั้นพื้นฐาน

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

ENV2103 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ENV2104 เคมีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ENV2107 ปฏิบัติการการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ENV2203 นิเวศวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ENV2207 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ENV2603 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ENV3103 การวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

ENV3104 พิษวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ENV3107 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 1

ENV3203 นิเวศวิทยาทางน้ำ

ENV3207 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางน้ำ

ENV3301 มลภาวะทางอากาศ เสียง และการควบคุม

ENV3302 มลภาวะทางน้ำ การควบคุมและการบำบัด

ENV3403 อุทกวิทยา

ENV3404 การจัดการขยะและของเสียอันตราย

ENV3503 ธรณีวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ENV3504 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ENV4103 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

ENV4107 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 2

ENV4203 การเกษตรกรรม ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

ENV4403 ผลกระทบและการประเมินความเสี่ยงของสภาวะแวดล้อม

ENV4900 สัมมนา

ENV4908 โครงงานวิจัยทางสิ่งแวดล้อม

ENV3703 มลพิษทางทะเล

ENV3704 เคมีของบรรยากาศและภูมิอากาศ

ENV3705 เทคนิคการแยกวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

ENV3706 ปฐพีวิทยา

ENV3707 ปฏิบัติการปฐพีวิทยา

ENV3709 เทคโนโลยีสะอาด

ENV4703 การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง

ENV4704 พิษวิทยาทางน้ำ

ENV4705 ประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล

ENV4707 ปฏิบัติการกระบวนวิชาสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม

ENV4709 การวิเคราะห์ระบบและข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

ENV4710 แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

ENV4711 พลังงานหมุนเวียน

ENV4712 พลังงานจากชีวมวล

ENV4713 การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

ENV4714 เรื่องเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

BIO4201 นิเวศวิทยาภาวะมลพิษ

MET2003 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป

13.2.3.2 วิชาบังคับเลือกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ENV3803 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ENV3804 การประเมินความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม

ENV3805 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ENV3806 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ENV3809 การอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม

ENV3810 การมีส่วนร่วมของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ENV4803 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ENV4804 กฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อม

ENV4805 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

ENV4806 สิ่งแวดล้อมเมือง

ENV4809 การจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MKT2101 หลักการตลาด

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI2103พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

STA2003 หลักสถิติ

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

BIO1105 หลักชีววิทยา

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

ATF2003 หลักพืชศาสตร์

ATH2203 หลักสัตวศาสตร์

ATS3003 พันธุศาสตร์เกษตร

ATS3101 ชีวเคมีเกษตร

ATS3102 ปฏิบัติการชีวเคมีเกษตร

ATS3803 การวิเคราะห์ทดลองทางการเกษตร

ATS3804 การส่งเสริมและธุรกิจการเกษตร

CMS2203 เคมีอินทรีย์

CMS2208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

MIC2101 จุลชีววิทยาพื้นฐาน

ATF2503 หลักพืชสวน

ATF3005 สรีรวิทยาพื้นฐานของพืช

ATF3403 หลักพืชไร่

ATF4306 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ATF4908 ปัญหาพิเศษทางการพืช

ATF4909 สัมมนาทางการผลิตพืช

ATM2301 หลักการจัดการโรคพืช

ATM3601 กีฎวิทยาทางการเกษตร

ATM3604 หลักการจัดการศัตรูพืช

ATS3103 ปฐพีวิทยา

ATS3104 หลักการชลประทาน

ATH2204 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

ATH3204 การสุขาภิบาลปศุสัตว์

ATH3205 การทำฟาร์มสัตว์ปีก

ATH3208 การทำฟาร์มสุกร

ATH3209 การทำฟาร์มโคเนื้อ

ATH4201 หลักโภชนศาสตร์ของสัตว์

ATH4203 การทำฟาร์มโคนม

ATH4204 การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์

ATH4304 เทคโนโลยีอาหารสัตว์

ATH4908 ปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์

ATH4909 สัมมนาทางการผลิตสัตว์

ATF3005 สรีรวิทยาพื้นฐานของพืช

ATF3006 หลักการผลิตพืช

ATM3608 การกักกันพืชและคลินิกพืช

ATM2301 หลักการจัดการโรคพืช

ATM3601 กีฎวิทยาทางการเกษตร

ATM3604 หลักการจัดการศัตรูพืช

ATM4303 เทคโนโลยีการควบคุมวัชพืช

ATM4603 การเลี้ยงผึ้งและการผสมเกสร

ATM4908 ปัญหาพิเศษทางอารักขาพืช

ATM4909 สัมมนาทางอารักขาพืช

ATS3103 ปฐพีวิทยา

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MKT2101 หลักการตลาด

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

BIO1105 หลักชีววิทยา

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

ENS4101 ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

MTH1101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

MTH1102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

INT1001 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

COS1102 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง

STA2003 หลักสถิติ

COS1103 อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม

COS2101 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนคำสั่ง

COS2102 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์

COS2103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

INT2101 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี

INT2102 เทคโนโลยีเครือข่าย 1

INT2103 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์

INT3101 การออกแบบและการพัฒนาส่วนประกอบเว็บ

INT3102 การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์

INT3103 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

INT3104 ระบบสารสนเทศองค์กร

INT3105 เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล

INT3106 การออกแบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล

INT3107 เทคโนโลยีเครือข่าย 2

INT3108 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT3109 เทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น

INT4101 ความมั่นคงของสารสนเทศ

INT4102 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี

INT4103 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ

INT4104 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ

INT4105 สัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT4106 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT4107 ฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT4201 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์องค์กร

INT4202 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์

INT4203 การโปรแกรมวินโดวส์

INT4204 การพัฒนาระบบประยุกต์เคลื่อนที่

INT4205 ระบบทำงานแบบทันทีและระบบฝังตัว

INT4209 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์

INT4301 คลังข้อมูลองค์กร

INT4302 การทำเหมืองความรู้

INT4303 ระบบธุรกิจและการจัดการสารสนเทศ

INT4304 การบริหารจัดการกระแสงาน

INT4305 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

INT4306 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น

INT4307 ระบบค้นคืนสารสนเทศและการประยุกต์

INT4309 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

INT4401 การบริหารบริการเครือข่าย

INT4402 การโปรแกรมเครือข่าย

INT4403 เทคโนโลยีไร้สายและเคลื่อนที่

INT4409 หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีเครือข่าย

INT4501 เอกซ์เอ็มแอลและการประยุกต์

INT4502 เว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ

INT4503 การพัฒนาระบบประยุกต์เคลื่อนที่บนอินเทอร์เน็ต 3

INT4504 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

INT4505 สื่อประสมสำหรับพัฒนาเว็บ

INT4509 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเว็บ

INT4601 การประมวลผลสื่อประสม

INT4602 สื่อประสมเชิงโต้ตอบ

INT4603 การโปรแกรมสำหรับสื่อดิจิทัล

INT4604 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสร้างตัวแบบและภาพเคลื่อนไหว

INT4609 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว 3

INT4701 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT4702 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

INT4703 การจัดการองค์ความรู้

INT4709 หัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กลับหน้าแรก