วิชาที่เปิดติวในคณะรัฐศาสตร์

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

HIS1003 อารยธรรมโลก

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI1005 ตรรกวิทยาเบื้องต้น

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

STA1003 สถิติเบื้องต้น

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

ENS3104 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

POL2100 การปกครองเปรียบเทียบ

POL2200 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

POL2300 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

POL4100 หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์

LAW3012 กฎหมายปกครอง

LAW3016 กฎหมายปกครองสำหรับรัฐศาสตร์

ECO2104 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ

GEO2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

GEO2604 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

LAW4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

PSY2005 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง

LAW4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

PSY2005 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง

POL2101 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1

POL2102 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

POL2103 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

POL2105 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2

POL3100 กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติ

POL3101 การเมืองเปรียบเทียบ

POL3102 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน

POL2110 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

POL3110 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3

POL3111 ทฤษฎีประชาธิปไตย

POL3112 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา

POL4110 ปัญญาชนกับการเมือง

POL4111 แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคโบราณ

POL4112 แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคใหม่

POL4113 การเมืองกับศาสนาและลัทธิความเชื่อในยุคปัจจุบัน

POL2128 การเลือกตั้ง

POL3128 แนววิเคราะห์ทฤษฎีการเมือง

POL3129 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

POL3130 ชนชั้นนำทางการเมือง

POL4128 พฤติกรรมทางการเมือง

POL4129 การวิเคราะห์ระบบการเมือง

POL4130 ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง

POL4131 ทฤษฎีการสร้างความทันสมัย

POL2146 การปกครองส่วนภูมิภาค

POL2147 การเมืองไทยยุคปัจจุบัน

POL4146 ความคิดทางการเมืองไทย

POL4147 เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย

POL3164 การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

POL3165 การเมืองในยุโรปตะวันตก

POL3166 การเมืองในยุโรปตะวันออก

POL3167 การเมืองในตะวันออกกลาง

POL3168 การเมืองในแอฟริกา

POL3169 การเมืองในลาตินอเมริกา

POL3170 การเมืองในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส

POL3171 การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์

POL3172 การเมืองในจีน

POL3173 การเมืองในญี่ปุ่น

POL3174 การเมืองในลาว

POL3175 การเมืองในเวียดนาม

POL3176 การเมืองในสิงคโปร์

POL3177 การเมืองในฟิลิปปินส์

POL3178 การเมืองในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

POL3179 การเมืองในสหรัฐอเมริกา

POL3180 การเมืองในรัสเซีย

POL4164 ระบบรัฐสภาเปรียบเทียบ

POL4165 การเมืองและการจัดที่ดิน

POL4182 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

POL4183 มติมหาชนกับประชาธิปไตย

POL4184 กระบวนการยุติธรรมการตำรวจ

POL4185 การวิจัยการเมืองส่วนท้องถิ่น

POL4186 การบริหารข้อมูลในทางรัฐศาสตร์

POL4187 การอ่านการเมืองในภาษาต่างประเทศ

POL4188 สัมมนาการเมืองและการปกครอง

POL4189 การเมืองกับศิลปะ

POL4190 ประเด็นศึกษาในทางการเมืองและการปกครอง

POL2201 การเมืองระหว่างประเทศ

POL2202 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 3

POL2203 นโยบายต่างประเทศของไทย

POL2204 องค์การระหว่างประเทศ

POL2210 ปรัชญาการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

POL2211 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

POL3210 การทูต

POL3211 กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ

POL3212 บทบาททางการเมืองของชาติมหาอำนาจในการเมืองโลก

POL3213 นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ

POL4210 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศ

POL3228 องค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค

POL4228 การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง

POL4229 การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา

POL4230 การเมืองระหว่างประเทศในลาตินอเมริกา

POL4231 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปเหนือ

POL4232 การเมืองระหว่างประเทศในโอเชียเนีย

POL4233 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก

POL4234 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันออก

POL4235 การเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มบอลติก

POL4236 การเมืองระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป

POL4237 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

POL4238 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก

POL4239 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียใต้

POL3246 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ

POL4264 การแข่งขันอาวุธ การควบคุมอาวุธและการลดอาวุธ

POL4267 สัมมนาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

POL4282 นิเวศวิทยาและการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศและการเมือง

POL4283 การสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเมืองโลก

POL4284 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ

POL4285 เหตุการณ์ปัจจุบันระหว่างประเทศ

POL4286 สัมมนาประเด็นศึกษาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

POL2301 องค์การและการบริหารในภาครัฐ

POL2302 ระเบียบปฏิบัติราชการ

POL2303 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

POL3300 การบริหารการคลัง

POL3301 นโยบายสาธารณะ

POL3302 การวางแผนในภาครัฐ

POL2310 ทฤษฎีองค์การ

POL3310 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

POL3311 การเมืองและระบบราชการ3

POL3312 การพัฒนาระบบราชการ

POL3313 การบริหารการพัฒนา

POL3314 การบริหารชุมชนเมือง

POL3315 การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

POL3316 การบริหารรัฐวิสาหกิจ

POL3317 การบริหารกระบวนการยุติธรรม

POL3318 การบริหารงานสาธารณสุข

POL4310 พฤติกรรมองค์กร

POL4311 การสื่อความเข้าใจในการบริหารงานภาครัฐ

POL4312 เทคโนโลยีการบริหาร

POL4313 เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ

POL4314 การพัฒนาเปรียบเทียบ

POL4315 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา

POL4316 การบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย

POL4317 การวิเคราะห์องค์การ

POL4318 ประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศ

POL4319 สัมมนาการบริหารองค์การในภาครัฐ

POL4320 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการบริหารภาครัฐ

POL4321 การบริหารร่วมสมัย

POL4322 ปัญหาในการบริหารรัฐกิจ

POL4323 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ

POL4324 การฝึกงานด้านการบริหารงานรัฐกิจ

POL3328 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

POL3329 เทคนิคการบริหารงานบุคคล

POL3330 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

POL4328 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ

POL4329 แรงงานศึกษา

POL4330 สัมมนาปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

POL4331 สัมมนาบทบาทของรัฐกับปัญหาแรงงาน

POL4332 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

POL4346 การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

POL4347 การนำนโยบายไปปฏิบัติ

POL4348 การกำหนดและประเมินผลโครงการ

POL4349 การบริหารโครงการภาครัฐ

POL4350 การประเมินผลโครงการภาครัฐ

POL4351 การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนา

POL4352 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ

POL4353 กรณีศึกษานโยบายสาธารณะ

POL4354 เทคนิคการวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงนโยบาย

POL4355 สัมมนาบทบาทของรัฐกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

POL3364 กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ

POL3365 นโยบายและการบริหารภาษีอากร

POL3366 การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น

POL4364 สัมมนาการบริหารงานคลัง

POL3382 การบริหารงานส่วนท้องถิ่น

POL4383 บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยว

POL4384 การบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย

POL4386 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น

POL4387 การจัดการความขัดแย้งในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น