วิชาที่เปิดติวในคณะมนุษยศาสตร์

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

STA1003 สถิติเบื้องต้น

AGR1003 การเกษตรเบื้องต้น

BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

CMS1003 เคมีเบื้องต้น

GLY1003 ธรณีวิทยาเบื้องต้น

MET1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

PHY1001 ฟิสิกส์เบื้องต้น

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

HIS1001 อารยธรรมตะวันตก

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

GAS2601 กรีฑา 1

GAS2611 ว่ายน้ำ 1

GAS2701 ฟุตบอล 1

GAS2711 บาสเกตบอล 1

GAS2721 วอลเลย์บอล 1

GAS2801 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

GAS2802 เกมเบ็ดเตล็ด

GAS2803 กิจกรรมเข้าจังหวะ

GAS3504 ตะกร้อ

GAS3601 เทนนิส 1

GAS3801 ศิลปะป้องกันตัว

GAS4605 แบดมินตัน

GAS4804 โยคะ

HED1101 (HA 101/HE 101) การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

ENG2101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

ENG2102 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กำหนดให้

ENG2401 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ

THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

 

วิชาเอกภาษาไทย 

THA2101 ความรู้ทั่วไปในการเขียน

THA2102 การพัฒนาทักษะการเขียน

THA2105 ความรู้ทั่วไปในการอ่าน

THA2106 ร้อยกรอง

THA3101 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

THA3102 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย

THA3106 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์

THA3211 วรรณคดีวิจารณ์

THA4102 ภาษาไทยเพื่อศิลปะการสื่อสาร

THA4201 วรรณกรรมปัจจุบัน

 

วิชาเอกประวัติศาสตร์

HIS1001 อารยธรรมตะวันตก

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS2201 ประวัติศาสตร์ไทย 1

HIS2202 ประวัติศาสตร์ไทย 2

HIS3105 วิธีการทางประวัติศาสตร์เบื้องต้น

HIS3300 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสังเขป

HIS3401 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

HIS3501 ประวัติศาสตร์ยุโรป 1

HIS3502 ประวัติศาสตร์ยุโรป 2

HIS4005 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

HIS4601 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่

HIS4803 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20

 

วิชาเอกปรัชญา 

PHI1005 ตรรกวิทยาเบื้องต้น

PHI1007 การใช้เหตุผล

PHI2005 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น

PHI2203 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ

PHI2303 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ

PHI2304 ญาณวิทยา

PHI2305 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง

PHI3103 พุทธปรัชญาเถรวาท

PHI3301 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 1

PHI3306 จริยศาสตร์

PHI3307 สุนทรียศาสตร์

PHI4204 ปรัชญาไทย

PHI4304 อภิปรัชญา

 

วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น

ANT2029 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

ANT2078 ครอบครัวและเครือญาติ

ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

SOC2001 สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3

SOC2033 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

SOC2043 ประชากรศาสตร์

SOC2066 สังคมวิทยาชนบท

SOC2067 สังคมวิทยาเมือง

SOC2091 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1

SOC3083 การจัดระเบียบทางสังคม

SOC4083 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

SOC4092 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2

ANT2013 โบราณคดีเบื้องต้น

ANT3013 มานุษยวิทยากายภาพ

ANT3027 ชนกลุ่มน้อย

ANT3050 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SOC3074 สังคมวิทยาการศึกษา

SOC3076 สังคมวิทยาศาสนา

SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง

SOC4095 สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

SOC2065 ปัญหาสังคม

SOC3035 การพัฒนาชุมชน

SOC3036 ธุรกิจการเกษตรกับการพัฒนาชนบท

SOC3076 สังคมวิทยาศาสนา

SOC4033 สังคมวิทยาการพัฒนา

SOC4034 นโยบายและการวางแผนสังคม

SOC4068 สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา

SOC4096 ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคม

SOC2044 มนุษยนิเวศวิทยา

SOC3045 การสาธารณสุขและมนุษยนิเวศวิทยาเมือง

SOC3087 พฤติกรรมรวมหมู่

SOC4034 นโยบายและการวางแผนสังคม

SOC4035 การวางผังเมือง

SOC4046 สังคมวิทยาที่อยู่อาศัย

SOC4075 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม

SOC4097 ปัญหาพิเศษทางเมืองศึกษาและนิเวศวิทยา

SOC2062 การคุ้มครองทางสังคม

SOC2063 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น

SOC2064 สวัสดิการสังคม

SOC2065 ปัญหาสังคม

SOC3067 สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสูงวัย

SOC3078 สังคมวิทยาสตรี

SOC4084 ทฤษฎีการพัฒนาสังคมเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 3

SOC4098 ปัญหาพิเศษทางการสังคมสงเคราะห์

 

วิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

LIS2100 หลักสารสนเทศศาสตร์

LIS2103 ผู้ใช้และบริการสารสนเทศ

LIS2104 หลักการจัดสารสนเทศ

LIS2202 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ

LIS2205 การจัดการสารสนเทศอินเทอร์เน็ต

LIS2206 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

LIS2207 การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล

LIS3102 การจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ

LIS3107 ดรรชนีและสาระสังเขป

LIS4106 การวิจัยสารสนเทศศาสตร์

LIS4109 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

วิชาเอกประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 

HIT2101 โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

HIT2201 ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

HIT2301 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

HIT2401 สุโขทัยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

HIT2402 ล้านนาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

HIT3202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเพื่อการท่องเที่ยว

HIT3304 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย

HIT3402 อยุธยาศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

HIT4403 กรุงเทพศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

ENS3404 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

ENS4401 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2

HIT2102 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศไทย

HIT2501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป: สหราชอาณาจักรบริเวณใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรีย

HIT2502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุโรป: กรีซ อิตาลี สเปน และรัสเซีย

HIT2503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอเมริกา

HIT3103 พิพิธภัณฑ์ศึกษา

HIT3203 ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในประเทศไทย

HIT3301 ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

HIT3302 ประวัติศาสตร์ศิลปะในอินเดียและศรีลังกา

HIT3303 ประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

HIT3305 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

HIT3501 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้

HIT3502 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก 3

HIT3503 ประวัติศาสตร์กับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3

HIT4203 ประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

HIT4204 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความบันเทิงไทย

HIT4305 มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

ANT3027 ชนกลุ่มน้อย

ANT3050 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ANT3057 สังคมและวัฒนธรรมไทย

CHI4401 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

ENS3402 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ENS4402 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย

FOL4203 นิทานพื้นบ้าน

FRE3401 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว

GER2301 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1

GER3302 ภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 2

MCS1300 หลักการพูดเบื้องต้น

MCS3100 การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

MCS3206 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน

MCS3400 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

MCS3401 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์

MCS4501 เว็บไซต์การท่องเที่ยว

MCS4502 ภาพถ่ายการท่องเที่ยว

MCS4503 สื่อสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยว

MCS4504 สื่ออิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว

THA3105 ศิลปะและกลวิธีการเขียน

 

กลับหน้าแรก