วิชาที่เปิดติวในคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

STA1003 สถิติเบื้องต้น

AGR1003 การเกษตรเบื้องต้น

BIO1003 ชีววิทยาเบื้องต้น

CMS1003 เคมีเบื้องต้น

GLY1003 ธรณีวิทยาเบื้องต้น

MET1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

PHY1001 ฟิสิกส์ทั่วไป

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ART1003 ศิลปวิจักษณ์

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์

HIS1001 อารยธรรมตะวันตก

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

PHI1003 (PY103) ปรัชญาเบื้องต้น

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

HRD2101 หลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRD2102 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในองค์กร

HRD2103 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้และการฝึกอบรม

HRD2104 การจัดดำเนินการการเรียนรู้

HRD2105 การวิเคราะห์ความจำเป็นและการประเมินโปรแกรม

HRD2106 การออกแบบโครงการการเรียนรู้และการฝึกอบรม

HRD2107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRD3108 หลักการการจัดการความรู้

HRD3109 หลักการการพัฒนาองค์กร

HRD3110 หลักการการจัดการพัฒนาสายงานอาชีพ

HRD4111 แนวโน้มและประเด็นทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRD4112 จรรยาบรรณวิชาชีพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRD4113 การฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRD3201 การจัดการความรู้และการเรียนรู้

HRD3202 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

HRD3203 การวางแผนการจัดการความรู้

HRD3204 การจัดการความรู้องค์กร

HRD4205 เทคโนโลยีการจัดการความรู้

HRD4206 หลักจริยธรรมและกฎหมายในการจัดการความรู้

HRD4207 เทคนิคในการจัดเก็บความรู้

HRD4208 ประเด็นพิเศษการจัดการความรู้

HRD4209 การปฏิบัติการการจัดการความรู้

HRD4210 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน

HRD3301 หลักการการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

HRD3302 การวางแผนการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้

HRD3303 วัฒนธรรมองค์การและการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

HRD3304 การพัฒนาองค์การนวัตกรรม

HRD4305 ทักษะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRD4306 การเรียนรู้เป็นทีมและทีมงาน

HRD4307 การเสริมสร้างศักยภาพของปัจเจกบุคคล

HRD4308 การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้แบบเชิญชวน

HRD4309 การเรียนรู้และการคิดเชิงระบบ

HRD3401 เทคนิคการวางแผนอาชีพและการพัฒนาบุคลากร

HRD3402 การบริหารจัดการอาชีพ

HRD3403 การพัฒนาอาชีพรายบุคคล

HRD3404 การให้คำปรึกษาและการวางแผนอาชีพ

HRD4405 ภาวะผู้นำในองค์กร

HRD4406 เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

HRD4407 การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงระบบ

HRD4408 การบริหารโครงการ

HRD4409 การจัดการสมรรถนะในการพัฒนาสายงานอาชีพ

 

กลับหน้าแรก