วิชาที่เปิดติวในคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ ( Management )

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

HIS1003 อารยธรรมโลก

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป

POL 1101 การเมืองและการปกครองไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ECO1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

FIN2101 การเงินธุรกิจ

HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

LAW2015 กฎหมายธุรกิจ 1

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

MGT2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์

MGT3102 การภาษีอากร

MKT2101 หลักการตลาด

STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ACC2134 การบัญชีบริหาร

MGT2201 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

MGT2202 การจัดการสำนักงาน

MGT3203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

MGT3204 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

MGT3205 การวิจัยทางธุรกิจ

MGT4206 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

MGT4207 การวางแผนและการควบคุมเชิงบริหาร

MGT4208 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

MGT4209 พฤติกรรมองค์การ

MGT3301 การจัดการพัสดุ

MGT3302 การจัดการโซ่อุปทาน

MGT3303 ระบบสินค้าคงคลัง

MGT3304 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

MGT3305 การจัดการคุณภาพ

MGT3306 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม

MGT3307 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

MGT3308 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการอุตสาหกรรม

MGT3309 การจัดการอันตรายในสถานที่ทำงาน

MGT3401 การจัดการความรู้

MGT3402 ทฤษฎีองค์การธุรกิจ

MGT3403 การสื่อสารในองค์การ

MGT3404 ภาวะผู้นำทางธุรกิจ

MGT3405 การจัดการข้ามวัฒนธรรม

MGT3406 การจัดการกลยุทธ์ในบริบทข้ามชาติ

MGT3407 การจัดการความเสี่ยงขององค์การ

MGT3408 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MGT3409 สัมมนาการจัดการ

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

MGT4001 การพยากรณ์ธุรกิจ

MGT4002 การจัดการโครงการ

MGT4003 การบริหารความขัดแย้ง

MGT4004 การเป็นผู้ประกอบการ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

MTH1103 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1

HIS1003 อารยธรรมโลก

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

POL1101 การเมืองและการปกครองไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

ACC2133 การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ACC2134 การบัญชีบริหาร 3

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ECO1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

FIN2101 การเงินธุรกิจ

LAW3015 กฎหมายธุรกิจ 2

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

MGT2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์

MGT3102 การภาษีอากร

MKT2101 หลักการตลาด

STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

FIN2202 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

FIN2203 การเงินและการธนาคาร

FIN3204 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ

FIN3205 หลักและนโยบายการลงทุน

FIN3206 การบริหารธนาคารพานิชย์

FIN3207 เทคนิคการวิเคราะห์และทำรายงานทางการเงิน

FIN3208 การบริหารการเงินธุรกิจ 1

FIN3209 การวิเคราะห์หลักทรัพย์

FIN3210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

FIN3211 การบริหารการเงินธุรกิจ 2

FIN3212 การบริหารเครดิต

FIN4213 ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง

FIN3318 ธุรกิจกับการคลังรัฐบาล

FIN4314 ระบบและนโยบายธนาคารกลาง

FIN4315 การดำเนินงานธนาคารพานิชย์

FIN4316 การสัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงิน

FIN4317 การสัมมนาปัญหาธนาคารพานิชย์

FIN4319 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

FIN4320 การจัดการการเงินธุรกิจขนาดย่อม

FIN4321 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน

FIN4322 การจัดการสถาบันการเงิน

FIN4323 การประเมินผลโครงการ

FIN4324 การวิจัยทางการเงินธุรกิจ

FIN4325 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการตลาด

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

HIS1003 อารยธรรมโลก

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

POL1101 การเมืองและการปกครองไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ECO1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

FIN2101 การเงินธุรกิจ

HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

LAW2015 กฎหมายธุรกิจ 1

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

MGT2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์

MGT3102 การภาษีอากร

MKT2101 หลักการตลาด

STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ACC2134 การบัญชีบริหาร

MKT2205 การจัดการช่องทางการตลาด

MKT2206 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

MKT3202 การจัดการการขาย

MKT3204 พฤติกรรมผู้บริโภค

MKT3206 การวางแผนการตลาด

MKT3209 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

MKT3210 นโยบายและกลยุทธ์ราคา

MKT4201 การวิจัยการตลาด

MKT4203 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการตลาด

MKT4207 การตลาดระดับโลก

MKT4208 การจัดการกลยุทธ์การตลาด

MKT2307 การตลาดบริการ

MKT3307 การตลาดทางตรง

MKT3312 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

MKT3313 การขายโดยบุคคล

MKT3314 การจัดการการค้าปลีก

MKT3315 การจัดการการค้าส่ง

MKT3318 การตลาดโรงแรม

MKT3319 การจัดการตราสินค้า

MKT3321 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

MKT4305 การส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออก

MKT4308 การตลาดเกษตรกรรม

MKT4311 การตลาดเพื่อสังคม

MKT4312 การจัดการโครงการการตลาด

MKT4314 การตลาดอุตสาหกรรม

MKT4317 ระบบสารสนเทศทางการตลาด

MKT4321 การตลาดกีฬาและบันเทิง

MKT4322 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด

MKT4323 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

MKT4324 การจัดการตลาดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

MKT4325 ประเด็นสำคัญทางการตลาด

MKT4328 การตลาดสำหรับองค์การไม่มุ่งหวังกำไร

สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

HIS1003 อารยธรรมโลก

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

POL1101 การเมืองและการปกครองไทย

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ECO1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

FIN2101 การเงินธุรกิจ

HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

LAW2015 กฎหมายธุรกิจ 1

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

MGT2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์

MGT3102 การภาษีอากร

MKT2101 หลักการตลาด

STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

APR3101 หลักการประชาสัมพันธ์

APR3102 หลักการโฆษณา

APR3103 ทฤษฎีการจูงใจ

APR3104 เครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

APR3105 การผลิตเครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

APR3106 การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

APR3107 การสื่อสารองค์กร

APR3201 หลักศิลป์และการออกแบบเพื่อการโฆษณา

APR3202 การบริหารงานลูกค้า

APR3203 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา

APR3204 การโฆษณาและการจัดแสดงเพื่อการค้าปลีก

APR3205 การนำเสนองานโฆษณา

APR3206 การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

APR4210 การรณรงค์โฆษณา

APR4211 การบริหารกิจการโฆษณา

APR4212 กรณีศึกษาด้านการโฆษณา

APR4213 การโฆษณาระดับโลก

APR3101 หลักการประชาสัมพันธ์

APR3102 หลักการโฆษณา

APR3103 ทฤษฎีการจูงใจ

APR3104 เครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

APR3105 การผลิตเครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

APR3106 การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

APR3107 การสื่อสารองค์กร

APR3301 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

APR3302 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ

APR3303 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์

APR3304 การประชาสัมพันธ์องค์การที่ไม่หวังกำไร

APR3305 การประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต

APR4307 อาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

APR4308 การจัดการประเด็นและกรณีวิกฤติด้านการประชาสัมพันธ์

APR4309 การจัดการการประชาสัมพันธ์

APR4310 ปัญหาและกรณีศึกษาของการประชาสัมพันธ์

APR4311 การปฏิบัติการโครงงานด้านการประชาสัมพันธ์

APR3207 การสร้างสรรค์บทโฆษณา

APR3208 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการโฆษณา

APR3209 การโฆษณากับสังคม

APR3306 การประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ

APR4312 การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

APR4313 การจัดการชื่อเสียงองค์กร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

HIS1003 อารยธรรมโลก

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

POL1101 การเมืองและการปกครองไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ECO1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

FIN2101 การเงินธุรกิจ

HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

LAW3015 กฎหมายธุรกิจ 2

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

MGT2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์

MGT3102 การภาษีอากร

MKT2101 หลักการตลาด

STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

SBM2101 ธุรกิจบริการเบื้องต้น

SBM2301 การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย

SBM4103 การวิจัยเพื่อธุรกิจบริการ

SBM3200 การจัดการโรงแรมเบื้องต้น

SBM3201 การสื่อสารในธุรกิจโรงแรม

SBM3202 การจัดการบริการส่วนหน้า

SBM3204 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

SBM3205 การจัดการงานแม่บ้าน

SBM4201 การจัดการธุรกิจโรงแรม

SBM4202 องค์การและพนักงานในธุรกิจโรงแรม

SBM4206 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

SBM3241 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจโรงแรม

SBM3243 กฎระเบียบและจริยธรรมสำหรับธุรกิจโรงแรม

SBM3244 การควบคุมงบประมาณในธุรกิจโรงแรม

SBM4242 การสัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม

SBM4243 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในธุรกิจโรงแรม

SBM4245 การจัดการอาคารชุดและเซอร์วิสอพารท์เมนท

SBM4246 การจัดการแผนกครัวและสุขอนามัย

SBM4247 การบริหารคลับและสปา

SBM4248 การจัดการแผนกช่างและรักษาความปลอดภัย

SBM4249 การจัดการแผนกจัดเลี้ยง

SBM3302 การประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิดชอบ

SBM3303 การประกันชีวิตและสุขภาพ

SBM3304 การประกันอัคคีภัย

SBM3305 การประกันภัยรถยนต์

SBM3306 การประกันภัยต่อ

SBM4307 การจัดการธุรกิจประกันภัย

SBM4308 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

SBM4309 สัมมนาการประกันภัย

SBM3310 การสร้างตารางมรณวิสัย

SBM3311 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าประกันภัย

SBM3312 การจัดการงานตัวแทนประกันภัย

SBM4313 รัฐบาลและอุตสาหกรรมการประกันภัย

SMB4314 การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

SBM4315 การประกันสังคม

SBM4316 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

SBM3401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

SBM3402 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 1

SBM3403 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 2

SBM3405 การเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

SBM3406 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

SBM4401 การลงทุนทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

SBM4405 การวางแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

SBM4406 การบริหารงานเคหะชุมชน

SBM3404 ตัวแทน อสังหาริมทรัพย์และนายหน้า

SBM3407 ระบบข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

SBM4402 การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

SBM4403 ระเบียบปฏิบัติธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

SBM4404 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

SBM4407 การสัมมนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

SBM4408 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ

SBM3501 หลักการจัดการโลจิสติกส์

SBM3502 การจัดการการขนส่ง

SBM3503 การจัดการคลังสินค้า

SBM3504 การจัดการสินค้าคงคลัง

SBM3505 ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์

SBM4509 การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการจัดการโลจิสติกส์

SBM4510 การจัดการบรรจุภัณฑ์

SBM4511 สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์

SBM3506 กฎหมายด้านโลจิสติกส์

SBM3507 การจัดหาและการจัดซื้อ

SBM3508 การจัดการกิจการพานิชยนาวี

SBM4314 การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

SBM4512 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์

SBM4513 การปฏิบัติการขนส่ง

SBM4514 การจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก

SBM4515 การจัดการสถานีขนส่ง

SBM4516 การจัดการการขนส่งทางอากาศ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

HIS1003 อารยธรรมโลก

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

POL1101 การเมืองและการปกครองไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

APR2101 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ECO1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

FIN2101 การเงินธุรกิจ

HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

LAW2015 กฎหมายธุรกิจ 1

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

MGT2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

MGT3101 การจักการเชิงกลยุทธ์

MGT3102 การภาษีอากร

MKT2101 หลักการตลาด

STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ACC2134 การบัญชีบริหาร

HRM2202 พฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

HRM2203 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก

HRM2204 การจัดการผลการปฏิบัติงาน

HRM2205 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRM3206 การจัดการค่าตอบแทน

HRM3207 การจัดการแรงงานสัมพันธ์

HRM3208 แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

HRM3209 สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

HRM3210 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

HRM3211 การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อม

HRM3213 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

HRM3312 การสื่อสารในองค์การเชิงปฏิบัติการ

HRM3314 การฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

HRM4315 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

HRM4316 เทคนิคการสัมภาษณ์

HRM4317 การให้คำปรึกษาและแนะนำ

HRM4318 การทำงานเป็นทีม

HRM4319 เทคนิคการจูงใจ

HRM4320 กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพพนักงาน

HRM4321 การตรวจสอบและการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์

HRM4322 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

HRM4323 การจัดการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

HRM4324 การจัดการบุคลากรที่เป็นเลิศ

HRM4325 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์องค์การนวัตกรรม

HRM4326 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลายในองค์กร

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

HIS1003 อารยธรรมโลก

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

POL1101 การเมืองและการปกครองไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

APR2101 สารสนเทศเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ECO1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

FIN2101 การเงินธุรกิจ

HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

LAW2015 กฎหมายธุรกิจ 1

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

MGT2102 การจัดการการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน

MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์

MGT3102 การภาษีอากร

MKT2101 หลักการตลาด

STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

INB3101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ

INB3102 เทคนิคการเจรจาต่อรองการค้าระหว่างประเทศ

INB3103 หลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า

INB3104 พาณิชย์อิเล็กโทรนิคและสารสนเทศในธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น

INB3105 กลยุทธ์การทำการค้าระหว่างประเทศ

INB3106 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ

INB3107 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

INB3108 เอกสารการค้าระหว่างประเทศ

INB3109 การจัดการความเสี่ยงสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

INB3110 กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ

INB3111 การจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

INB3112 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประทศ

INB4101 การสัมมนาในประเด็นธุรกิจระหว่างประเทศ

INB4102 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ

INB4103 การบริหารพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ในธุรกิจระหว่างประเทศ

INB4104 การวิเคราะห์ธุรกิจและการแข่งขันในการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

INB4105 การทำธุรกิจในเอเชีย

INB4106 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจระหว่างประเทศ

INB4107 ธุรกิจสีเขียว

INB4108 การจำลองธุรกิจระหว่างประเทศ

INB4109 การทำธุรกิจกับประเทศอาเซียน

INB4110 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการค้าระหว่างประเทศ

INB4111 ระบบมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก

INB4112 หัวข้อปัจจุบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

HIS1003 อารยธรรมโลก

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

POL1101 การเมืองและการปกครองไทย

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

ECO1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ECO1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

FIN2101 การเงินธุรกิจ

HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

LAW3015 กฎหมายธุรกิจ 2

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

MGT2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

MGT3101 การจักการเชิงกลยุทธ์

MGT3102 การภาษีอากร

MKT2101 หลักการตลาด

STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

TOM2102 การบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ENS3404 ่ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

ENS4401 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2

HIT3301 ศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

TOM2101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

TOM2103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

TOM3101 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 1

TOM3102 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 2

TOM3103 สารสนเทศเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว

TOM3104 การจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ

TOM4101 หลักการมัคคุเทศก์

TOM4102 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

TOM4103 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว

TOM4104 สัมมนาการท่องเที่ยว

CRT1003 เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย

CRT2001 ศิลปะไทย

GEO3703 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

HIS2200 มรดกไทย

HIT3305 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

SBM2101 ธุรกิจบริการเบื้องต้น

SBM3200 การจัดการโรงแรมเบื้องต้น

TOM3201 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

TOM3202 การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

TOM3203 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

TOM4201 การท่องเที่ยวนานาชาติ

TOM4202 การจัดการท่องเที่ยวลักษณะพิเศษ

 

 

กลับหน้าแรก