วิชาที่เปิดติวในคณะนิติศาสตร์

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

PHI1000 หลักการดำรงชีวิตในสังคม

PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

PHI1005 ตรรกวิทยาเบื้องต้น

PHI1007 หลักการใช้เหตุผล

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

HIS1001 อารยธรรมตะวันตก

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก

HIS1003 อารยธรรมโลก

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

SOC2033 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง

BIO1001 ชีววิทยาเบื้องต้น

BIO2202 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา

CMS1004 เคมีในชีวิตประจำวัน

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

PHY1001 ฟิสิกส์ทั่วไป

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

STA1003 สถิติเบื้องต้น

THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์ทั่วไปภาษาฝรั่งเศส

LAW1001 หลักกฎหมายมหาชน

LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน

LAW1003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

LAW2001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

LAW2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

LAW2003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

LAW2004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

LAW2005 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

LAW2006 กฎหมายอาญา 1

LAW2007 กฎหมายอาญา 2

LAW2008 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

LAW2009 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความการพนันขันต่อ

LAW2010 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

LAW2011 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า

LAW2012 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

LAW2013 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

LAW3001 กฎหมายอาญา 3

LAW3002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด

LAW3003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

LAW3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

LAW3006 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

LAW3007 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

LAW3009 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

LAW3010 กฎหมายล้มละลาย

LAW3011 กฎหมายลักษณะพยาน

LAW3012 กฎหมายปกครอง

LAW4001 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้

LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารกฏหมาย

LAW4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

LAW4005 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

LAW4007 นิติปรัชญา

LAW4008 กฎหมายที่ดิน

LAW4009 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1

LAW4010 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

LAW2040 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ

LAW2041 กฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ

LAW2042 สัญญาสำคัญทางธุรกิจ

LAW2043 ปัญหาในกฎหมายแพ่ง

LAW2047 ปัญหาในกฏหมายพานิชย์

LAW2048 การให้คำปรึกษาปัญหากฏหมายทางธุรกิจ

LAW2049 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

LAW2050 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

LAW2051 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

LAW3056 กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

LAW4038 กฎหมายศุลกากร

LAW4039 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

LAW4040 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

LAW4041 กฎหมายภาษีท้องถิ่น

LAW4042 กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีภาษีอากร

LAW4043 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

LAW4044 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน

LAW4045 กฎหมายว่าด้วยการเกษตร

LAW4046 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร

LAW4047 กฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน หน่วยกิต

LAW3031 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ

LAW3032 ปัญหาในกฎหมายอาญา

LAW3039 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

LAW3040 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ

LAW3041 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

LAW3042 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

LAW3043 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

LAW3044 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

LAW3045 สัญญาของฝ่ายปกครอง

LAW3046 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

LAW3047 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ

LAW3049 กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ

LAW3050 กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ

LAW3051 กฎหมายรัฐสภา

LAW3052 กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง

LAW3053 กฎหมายเลือกตั้ง

LAW3054 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ

LAW3033 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

LAW3034 นิติเวชศาสตร์

LAW3035 การสืบสวนและสอบสวน

LAW3036 ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

LAW3037 ปัญหาในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

LAW3038 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว

LAW3055 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

LAW4048 กฎหมายทหาร

LAW4031 กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ

LAW4032 กฎหมายอาเซียน

LAW4033 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ

LAW4034 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

LAW4035 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

LAW4036 กฎหมายพาณิชย์นาวี

LAW4049 กฎหมายอากาศ

LAW4060 กฎหมายประชาคมอาเซียน

LAW2036 สิทธิมนุษยชน

LAW2044 กฎหมายเศรษฐกิจ

LAW2045 กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจ และการคุ้มครองผู้บริโภค

LAW2046 กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า

LAW4037 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2

LAW4050 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

LAW2031 กฎหมายโรมันเบื้องต้น

LAW2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก

LAW2033 กฎหมายแองโกล – อเมริกันเบื้องต้น

LAW2034 สถาบันกฎหมายอเมริกัน

LAW2035 กฎหมายอิสลาม

LAW2037 สังคมวิทยาทางกฎหมาย

LAW2038 เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับนักกฎหมาย

LAW2039 สังคมการเมืองสำหรับนักกฎหมาย

LAW4051 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ

LAW4052 การใช้และการตีความกฏหมาย

LAW4053 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

LAW4054 หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย

LAW4055 ภาษากฎหมายไทย

LAW4056 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

LAW4057 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักกฏหมาย

LAW4058 ภาษาเยอรมันสำหรับนักกฏหมาย

LAW4059 การเจรจาต่อรอง

กลับหน้าแรก